Dodávka zemného plynu pre rok 2024.

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.052.520,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
18.09.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Ďurech
Telefón: +421 259722368
Email: martin.durech@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/478966
Hlavná adresa(URL): https://www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka zemného plynu pre rok 2024.
Referenčné číslo: k CRD - 1608/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru je zabezpečenie nákupu a dodávky zemného plynu pre rok 2024 spolu s distribučnými a prepravnými službami spojenými s nákupom a dodávkou zemného plynu pre odberné miesta Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v čase od 01.01.2024 00:00:00 hod. do 31.12.2024 24:00:00 hod. vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Dodávka zemného plynu spolu s distribučnými a prepravnými službami musí byť zabezpečená v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov. Predpokladaný objem odobraného zemného plynu (t. j. zmluvné množstvo dodávky zemného plynu počas doby trvania zmluvného obdobia): 12 000,00 MWh.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 052 520,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65200000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovenská republika
Všetky odberné miesta sú presne definované v príslušných SP.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru je zabezpečenie nákupu a dodávky zemného plynu pre rok 2024 spolu s distribučnými a prepravnými službami spojenými s nákupom a dodávkou zemného plynu pre odberné miesta Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v čase od 01.01.2024 00:00:00 hod. do 31.12.2024 24:00:00 hod. vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Dodávka zemného plynu spolu s distribučnými a prepravnými službami musí byť zabezpečená v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov. Predpokladaný objem odobraného zemného plynu (t. j. zmluvné množstvo dodávky zemného plynu počas doby trvania zmluvného obdobia): 12 000,00 MWh. Taktiež v súlade s návrhom Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu, ktorá tvorí prílohu č. 1 príslušných SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 052 520,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Uchádzačom môže byť skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb, ktorá na trhu dodáva tovar (predmet zákazky), predložila ponuku a vystupuje voči verejnému obstarávateľovi spoločne (ďalej len skupina dodávateľov). Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu (napr. Zmluva o združení ...atď.) na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá/vyhodnotená ako úspešná, tak všetci členovia skupiny dodávateľov budú povinní v zmysle § 37 ods. 2 zákona o VO vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu podľa príslušných právnych predpisov a to z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Z dokumentácie, ktorá preukazuje vytvorenie určitej právnej formy medzi všetkými členmi skupiny dodávateľov, musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a skutočnosť, že všetci členovia budú ručiť za záväzky vytvorenej určitej právnej formy spoločne a nerozdielne. Úspešný uchádzač (skupina dodávateľov) je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú dokumentáciu, ktorá preukazuje vytvorenie určitej právnej formy medzi všetkými členmi skupiny dodávateľov, a to najneskôr v deň uzatvorenia (podpisu) zmluvy, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 písm. b) zákona o VO, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, t. j. aplikuje tzv. rozšírený reverzný postup alebo postup super-reverznej verejnej súťaže.

Verejný obstarávateľ si dovoľuje so zreteľom na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky zdôrazniť ustanovenie § 55 ods. 1 zákona o VO, podľa ktorého, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutočňuje po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia spôsobom podľa prvej a druhej vety aj splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ak neboli
vyhodnotené skôr. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53 zákona o VO.

Verejný obstarávateľ si dovoľuje so zreteľom na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zdôrazniť ustanovenie § 55 ods. 1 zákona o VO, podľa ktorého, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutočňuje po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona o VO.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o VO, aby
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý ma subdodávateľ plniť.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.

Uchádzač preukazuje splnenie taxatívne vymedzených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO dokladmi podľa § 32 ods. 2, 3, 4 a 5 zákona o VO.

Hospodársky subjekt (záujemca alebo uchádzač) vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o VO zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt (záujemca alebo uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO. Ďalšie informácie o Jednotnom európskom dokumente sú uvedené v príslušných SP.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá:

1)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO, avšak uchádzač v prípade nepredloženia dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO je povinný na účely preukázania podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.;

2)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO.;

3)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO (potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO.;

4)doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO (doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO.

Podrobné informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa osobného postavenia, o dokladoch a dokumentoch na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, o jednotlivých spôsoboch preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (Zoznam hospodárskych subjektov, Jednotný európsky dokument), skutočnosti a podmienky, kedy uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o VO a všetky, ďalšie, nevyhnutné, súvisiace informácie (napr. formálne náležitosti dokladov, jazyk . . . atď.), sú podrobne uvedené v príslušných SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ neaplikuje (neurčil) podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ neaplikuje (neurčil) podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje za účelom preukázania splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, aby uchádzač predložil nasledovné doklady:

1)Platné povolenie na podnikanie v plynárenskom priemysle/v plynárenstve dodávka plynu, ktoré ho oprávňuje podnikať v oblasti dodávky plynu na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.;

2)Čestné vyhlásenie uchádzača, ktoré preukáže, že uchádzač má uzatvorenú zmluvu so zúčtovateľnom odchýlok, s uvedením jeho identifikačných a kontaktných údajov, čísla zmluvy a dátumu jej uzatvorenia.;

3)Čestné vyhlásenie uchádzača o uzatvorení rámcovej distribučnej zmluvy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o prístupe do distribučnej siete, o distribúcii zemného plynu a poskytovaní podporných služieb v plynárenstve, s uvedením jej čísla a dátumu uzatvorenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 18.10.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.10.2023 10:15
Miesto: Virtuálne prostredie Informačného systému Elektronického verejného obstarávania verzia 18.0 v zmysle otvárania ponúk využitím funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom, ktoré je dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/478966
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otv. ponúk prostredníctvom využitia funkcionality On-line sprístupnenie ponúk IS EVO je založené na automatickom generovaní (vytvorení) a odoslaní zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a taktiež všetkým členom komisie. Táto automaticky generovaná a následne odoslaná zápisnica obsahuje náležitosti v zmysle § 52 ods. 2 zákona o VO.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Skratka "SP" v celom texte znamená súťažné podklady.

Skratka "zákon o VO" v celom texte znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická komunikácia).

Verejný obstarávateľ oznamuje, že toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Elektronickej platformy s využitím funkcionality Informačného systému Elektronického verejného obstarávania verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Všetky písomné úkony vo verejnom obstarávaní súvisiace s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom budú uskutočňované elektronicky prostredníctvom IS EVO na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/478966
https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/478966

Verejný obstarávateľ pri elektronickej komunikácii prostredníctvom IS EVO určil, že moment odoslania informácie sa považuje za moment doručenia informácie adresátovi, t. j. dátum odoslania = dátum doručenia (tzn. doručenie informácie nastáva odoslaním).

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona o VO, aby:
1)uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
2)navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO - podrobne v príslušných SP.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že uplatňuje so zreteľom na § 40 ods. 8 zákona o VO fakultatívne dôvody vylúčenia.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že aplikuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí.

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe jediného kritéria a to kritéria najnižšej ceny v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o VO - Najnižšia cena za dodávku 1 MWh zemného plynu v EUR bez distribúcie, bez prepravy, bez spotrebnej dane a bez dane z pridanej hodnoty.

Celková cena predmetu zákazky pozostáva z nasledovných položiek:
a)Cena za dodávku zemného plynu, ktorá sa stanoví ako pevná jednotarifná cena. Pri výpočte uchádzač vychádza z predpokladaného množstva uvedeného v časti Opis predmetu zákazky príslušných súťažných podkladov. Do ceny za dodávaný zemný plyn uchádzač započíta samotnú cenu za dodávku zemného plynu, cenu za prevzatie zodpovednosti za odchýlku a akékoľvek iné súvisiace platby.;
b)Cena za činnosti spojené so službami distribúcie zemného plynu ide o cenu za distribúciu zemného plynu vrátane všetkých služieb súvisiacich s distribúciou, ktorá je určená v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.;
c)Cena za činnosti spojené so službami prepravy zemného plynu - ide o cenu za prepravu zemného plynu vrátane všetkých služieb súvisiacich s prepravou, ktorá je určená v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti Eustream, a.s., ako prevádzkovateľovi prepravnej siete, určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v závislosti od denného maximálneho množstva (DMM).;
d)Spotrebná daň bude účtovaná podľa aktuálnej sadzby pre príslušný rok.;
e)DPH daň z pridanej hodnoty podľa aktuálnej sadzby.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v SP.

Nie je zelené ver. obstarávanie, obstar. inovácií, obstarávanie zamerané na soc. aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.09.2023