Zavedenie nových služieb a podpora udržania Domu kultúry v Starej Ľubovni

  Zadávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa
  Predpokladaná hodnota:
15.554,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.09.2023
  Dátum zverejnenia:
14.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Stará Ľubovňa
IČO: 00330167
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michala Musalová
Telefón: +421 524315213
Fax: +421 524323033
Email: michala.musalova@vpssl.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec mesto

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zavedenie nových služieb a podpora udržania Domu kultúry v Starej Ľubovni
Referenčné číslo: 2743
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce a stavebné úpravy v rozsahu:
- vybudovanie betónového základu do nezamŕzajúcej hĺbky o rozmere 400x1500 mm ( pod motorickú časť ), pod ostatnou časťou plošiny bude len pevná vodorovná plocha;
- realizácia jednoduchého zdvíhacieho zariadenia bez opláštenia pozostávajúce z dvoch častí: motorická časť (vodiaci rám ) a prepravná kabína (vonkajšie rozmery plošiny 1300x1800 mm, užitočná časť plošiny 1100x1435 mm, nosnosť kabíny 400 kg). Súčasťou dodávky sú aj nástupné / výstupné dvierka v hornej stanici a mechanické dvojkrídlové dvere, ktoré sa dajú otvárať v 180°uhle ( dnu aj von ). Bočné steny sú presklené z polykarbonátu;
- realizácia napájania na elektrinu - jednofázové 230 V.
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie všetkých certifikátov k zdvíhaciemu zariadeniu, ktorého obstaranie je súčasťou predmetu tejto zákazky a všetkých dokladov súvisiacich s prechodom vlastníckeho práva na zhotoviteľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
15 554,69 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
42416000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Budova Domu Kultúry v Starej Ľubovni súp. č. 530, Námestie Gen. Štefánika č. 5 na pozemku CKN 1136/31
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce a stavebné úpravy v rozsahu:
vybudovanie betónového základu do nezamŕzajúcej hĺbky o rozmere 400x1500 mm ( pod motorickú časť ), pod ostatnou časťou plošiny bude len pevná vodorovná plocha;
realizácia jednoduchého zdvíhacieho zariadenia bez opláštenia pozostávajúce z dvoch častí: motorická časť (vodiaci rám ) a prepravná kabína (vonkajšie rozmery plošiny 1300x1800 mm, užitočná časť plošiny 1100x1435 mm, nosnosť kabíny 400 kg). Súčasťou dodávky sú aj nástupné / výstupné dvierka v hornej stanici a mechanické dvojkrídlové dvere, ktoré sa dajú otvárať v 180°uhle ( dnu aj von ). Bočné steny sú presklené z polykarbonátu;
realizácia napájania na elektrinu - jednofázové 230 V.

Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie všetkých certifikátov k zdvíhaciemu zariadeniu, ktorého obstaranie je súčasťou predmetu tejto zákazky a všetkých dokladov súvisiacich s prechodom vlastníckeho práva na zhotoviteľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
15 554,69 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Overuje si verejný obstarávateľ
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.09.2023