Nové Nábrežie, SO 401 - rozšírenie teplovodu

  Zadávateľ:
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
192.218,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
14.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
IČO: 50339729
Široká 4285, 05801 Poprad
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.poprad.energy
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
obstarávateľ podľa §8 ZVO

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nové Nábrežie, SO 401 - rozšírenie teplovodu
Referenčné číslo: 2023/PES/06
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232140-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie nového teplovodného rozvodu pre zásobovanie teplom v rámci realizácie projektu Nové Nábrežie, SO 401 - rozšírenie teplovodu. Teplovodný rozvod bude napojený na vonkajší potrubný rozvod centrálneho zdroja tepla - plynovej kotolne Západ I.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
192 218,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Poprad, ul. 29. augusta.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie nového teplovodného rozvodu pre zásobovanie teplom v rámci realizácie projektu Nové Nábrežie, SO 401 - rozšírenie teplovodu. Teplovodný rozvod bude napojený na vonkajší potrubný rozvod centrálneho zdroja tepla - plynovej kotolne Západ I.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
192 218,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu colnému úradu v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
- k bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu -podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača,
- k bodu b): potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu d): potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- k bodu f): čestným vyhlásením.
.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením.
Obstarávateľ nemá prístup v rámci databáz verejnej správy, preto uchádzač musí predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v plnom rozsahu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B)v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov.

C)v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opatrením uchádzača, alebo záujemcu na zabezpečenie kvality.
___

V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov), musí byť z dokladu zrejmé, v akom rozsahu ju realizoval uchádzač.
Obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v Evidencii referencií. V takom prípade požaduje obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol link, resp. presne identifikoval konkrétnu zákazu/referenciu, ktorou preukazuje splnenie podmienky účasti.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením zmysle § 114 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti, určené obstarávateľom a poskytne obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A):
Uchádzač musí preukázať, že za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác uskutočnil minimálne 3 zákazky stavebných prác, ktorej predmetom bola montáž oceľových predizolovaných rozvodov tepla, z ktorých každá z nich bola v súvislej dĺžke min. 100 m.

K bodu B):
Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: Stavbyvedúci v odbore inžinierske stavby - potrubné, energetické a líniové stavby musí mať min. 5 ročnú prax v riadiacej funkcii pri stavebných prácach - líniové stavby a súčasne skúsenosť s realizáciou min. 1 zákazky, kde bol v pozícii stavbyvedúceho a v rámci ktorej sa inštalovalo podzemné oceľové predizolované potrubie v hodnote zákazky minimálne 150 tis. EUR.
Uchádzač predloží nasledovné doklady:
- Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte,
- Životopis,
- Zoznam referenčných stavieb.
- Informáciu, či je uvedený stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, a ak nie, v akom právnom vzťahu je uvedený stavbyvedúci voči uchádzačovi.

K bodu C):
Obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky (realizácia líniových stavieb), ktorými uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného certifikovanou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov EÚ alebo medzinárodných noriem. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších
predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Verejný obstarávateľ bude pri akejkoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronickej platformy, systému elektronického obstarávania IS EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
3. Toto verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstaraním inovácií a ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2023