Poliklinika Sabinov n.o - Prístavba ambulancií

  Zadávateľ:
Mesto Sabinov
  Predpokladaná hodnota:
260.019,57 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2023 13:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
14.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Sabinov
IČO: 00327735
Námestie slobody 57, 08301 Sabinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
Telefón: +421 915963032
Email: luptak@arrpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5972
Hlavná adresa(URL): http://www.sabinov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poliklinika Sabinov n.o - Prístavba ambulancií
Referenčné číslo: 29/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215140-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Jedná sa o jednopodlažný objekt bez podpivničenia. Obvodový plášť bude murovaný z pórobetónových tvárnic hr. 300mm. Priestorové stuženie objektu je zabezpečené žb. prekladmi a vnútornými nosnými stĺpmi z debniacich betónových tvárnic rozmeru 300x300 mm. Nadokenné preklady budú tvorené prefabrikovanými prekladmi a železobetónovým vencom . Obvodový plášť na základových pásoch tvoria steny z betónových debniacich tvárnic hr. 300 mm. Objekt je založený na základových pásoch. Obvodový plášť bude zateplený tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny HR. 150 mm (hrúbka izolácie znázornená v PD). Základové murivo bude zateplené XPS polystyrénom.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
260 019,57 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parcela p.č. 569/133, katastrálne územie Sabinov, Ul. SNP, Sabinov
II.2.4) Opis obstarávania
Jedná sa o jednopodlažný objekt bez podpivničenia. Obvodový plášť bude murovaný z pórobetónových tvárnic hr. 300mm. Priestorové stuženie objektu je zabezpečené žb. prekladmi a vnútornými nosnými stĺpmi z debniacich betónových tvárnic rozmeru 300x300 mm. Nadokenné preklady budú tvorené prefabrikovanými prekladmi a železobetónovým vencom . Obvodový plášť na základových pásoch tvoria steny z betónových debniacich tvárnic hr. 300 mm. Objekt je založený na základových pásoch. Obvodový plášť bude zateplený tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny HR. 150 mm (hrúbka izolácie znázornená v PD). Základové murivo bude zateplené XPS polystyrénom.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
260 019,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 6 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných
podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO resp. podľa § 152 ZVO.
Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 ZVO, z tohto dôvodu uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
Podrobné informácie o elektronickej aukcii je uvedený v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2023 13:15
Miesto: ARR PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a uchádzačom sa neposiela zápisnica z otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy s využítím informačného
systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO") verzia 18.0, ktorý je dostupný na:
https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/481544
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať
prostredníctvom elektronickej platformy, ktorej funkcionalita je zabezpečená využitím IS EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné).
3. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2023