Dodanie zemného plynu pre Mesto Trnava a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
1.636.502,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.09.2023
  Dátum zverejnenia:
14.09.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc
Telefón: +421 333236352
Email: lubos.patuc@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=4767
Hlavná adresa(URL): www.trnava.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/481322
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/481322
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejná správa
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie zemného plynu pre Mesto Trnava a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je združená dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie a prepravy pre všetky odberné miesta identifikované objednávateľom, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.

Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 3 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 636 502,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65200000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Odberné miesta uvedené v prílohe Rámcovej dohody (Príloha č. 1 súťažných podkladov)
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je združená dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie a prepravy pre všetky odberné miesta identifikované objednávateľom, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.

Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 3 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 636 502,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Podmienky uplatnenia opcie sú uvedené v Rámcovej dohode (Príloha č. 1 súťažných podkladov)
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Na predmet zákazky uvedený v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov bude uzavretá Rámcová dohoda s max. 3 uchádzačmi podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu s uchádzačmi, t. j. uchádzačmi, ktorých ponuka sa umiestni po vyhodnotení ponúk na prvom až treťom mieste v poradí.

2. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - dvanásť (12) po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa 01.01.2024 od 06:00 hod. do 31.12.2024 (vrátane). Každá čiastková zmluva sa uzatvára na dvanásť (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v súlade s Rámcovou zmluvou.

3. Čiastkovú zmluvu/čiastkové zmluvy na obdobie prvých dvanásť (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov uzatvorí odberateľ s konkrétnym dodávateľom, uvedeným v čl. I. v bode 1.1 Rámcovej dohody na základe automatizovaného vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie, v rámci ktorej bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná (víťazná).

4. Odberateľ (Mesto Trnava) si vyhradzuje možnosť predĺženia zmluvy opakovane opciou na ďalších dvanásť (12) po sebe nasledujúcich mesiacov, a to najviac dvakrát, t. j. tak, že trvanie tejto rámcovej dohody po uplatnení všetkých opcií bude najdlhšie do 31.12.2026 (vrátane). Na uplatnenie opcie sa nevyžaduje písomné dojednanie zmluvných strán formou dodatku k tejto rámcovej dohode.

5. V prípade uplatnenia opcie sa ďalšia zákazka na ďalších dvanásť (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov na základe tejto rámcovej dohody bude zadávať opätovným otvorením súťaže v súlade s § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.


Podmienky uplatnenia opcie ako aj podmienky opätovného otvorenia súťaže sú uvedené v Rámcovej dohode (Príloha č. 1 súťažných podkladov).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač musí preukázať/predložiť:
- Povolenie vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, oprávňujúce uchádzača podnikať v predmete podnikania: plynárenstvo a rozsah podnikania: distribúcia a dodávka plynu,
- Zmluva/Dohoda o postúpení a prevzatí zodpovednosti za odchýlku so zúčtovateľom odchýlok, a že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle platného zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Rámcová zmluva o prístupe a distribúcii s prevádzkovateľom distribučnej siete (SPP-distribúcia, a.s.).

Podmienky vykonania zákazky sú definované v zmluvných podmienkach, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2023 09:30
Miesto: Otváranie ponúk realizované funkcionalitou systému IS EVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk realizované funkcionalitou systému IS EVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

2. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém IS EVO.

4. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

5. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.09.2023