„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia“

  Zadávateľ:
Obec Kvakovce
  Predpokladaná hodnota:
295.733,53 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
13.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kvakovce
IČO: 00332518
Kvakovce 97, 09402 Kvakovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
Telefón: +421 948700620
Email: imrich.vozar@elauk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia“
Referenčné číslo: 344/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212172-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky s názvom Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia je riešenie úpravu nábrežia pri vodnej nádrži Domaša v prístave výletnej lode Bohemia. Riešené sú objekty služieb, vodovodná prípojka, elektrická prípojka, osvetlenie, spevnené plochy, objekt služieb, amfiteáter a kaplnka na základe projektu a rozpočtu projekčnej kancelárie Ing. arch. Peter Doričko autorizovaný architekt, Proinvest, Botanická 16, Prešov, SR.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
295 733,53 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45213340-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kvakovce, k.ú. Kvakovce, R.O. Domaša Dobrá, ul. Nábrežná
II.2.4) Opis obstarávania
Projekt rieši úpravu nábrežia pri vodnej nádrži Domaša v prístave výletnej lode Bohemia. Riešený je objekt služieb, vodovodná prípojka, elektrická prípojka, osvetlenie, spevnené plochy, objekt služieb, amfiteáter a kaplnku.
Pozemky, na ktorých sa zrealizuje stavba sú vo vlastníctve obce Kvakovce. Jedná sa o nasledujúce parcely: 1890/30, 1890/31, 1890/32, 1910/5, 1910/45, 1910/46 a ktoré sú zapísané na LV č. 451 a LV č. 1837.

celková výmera parciel.................................................... cca 4 607,00 m2
zast.pl...................Objekt služieb..................................... cca 225,00 m2
zast.pl...................Mini amfiteáter.................................... cca 241,00 m2
zast.pl...................Chodníky príjazdové ...........................cca 484,00 m2
zast.pl...................Nábrežná promenáda a námestie ......cca 644,00 m2
celková úž.pl.........Objekt služieb...................................... cca 182,22 m2

PD sa realizuje za účelom overenia dispozičných, technických a finančných nárokov na rekonštrukciu nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia na predmetných pozemkoch v lokalite vodnej nádrže Domaša Dobrá.

Detailný popis je uvedený v projekte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Výzvy na predloženie ponuky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
295 733,53 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vo Výzve
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Vo Výzve
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vo Výzve
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vo Výzve
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vo Výzve

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2023