Prešov, Letisko - vybudovanie ukazovateľa smeru- PD + R

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
11.077,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
13.09.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alena Šimková
Telefón: +421 960327517
Email: alena.simkova@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): WWW.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/481683
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/481683
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prešov, Letisko - vybudovanie ukazovateľa smeru- PD + R
Referenčné číslo: SEMaI-800-10/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216200-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby za účelom vydania stavebného povolenia vrátane realizácie prác podľa tejto projektovej dokumentácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
11 077,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
PD: MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor infraštruktúry pracovisko východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
Stavebné práce a OAD: Prešov, kasárne SNP, Vranovská 68, 080 06 Nižná Šebastová.
II.2.4) Opis obstarávania
Služba - predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane polohopisného a výškopisného zamerania v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie, plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plánu požiarnej ochrany, plánu užívania verejnej práce, rozpočtu, inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu, na vybudovanie nového ukazovateľa smeru vetra.
Stavebné práce - predmetom zákazky je vybudovanie nového ukazovateľa smeru vetra, ktorý musí byť vyrobený z látky a musí mať tvar zrezaného kužeľa s dĺžkou najmenej 3,6 m a priemerom širšieho konca najmenej 0,9 m. Musí byť konštruovaný tak, aby udával zreteľne indikáciu smeru prízemného vetra, orientačnú informáciu o jeho rýchlosti. Jeho farba alebo farby sa musia zvoliť tak, aby boli zreteľne viditeľné a nezameniteľné s pozadím z výšky najmenej 300 m. Ukazovateľ smeru vetra pre dosiahnutie potrebného kontrastu s premenlivým pozadím musí byť v kombinácii dvoch farieb. Povoľuje sa kombinácia oranžovej a bielej farby, červenej a bielej farby alebo čiernej a bielej farby, a to v piatich striedavých pruhoch, pričom prvý a posledný pruh musí byť tmavšej farby zo zvolenej kombinácie. Poloha minimálne jedného ukazovateľa smeru vetra musí byť vyznačená kružnicou s priemerom 15 m a šírkou čiary 1,2 m. Kružnica musí mať stred v mieste stožiaru ukazovateľa smeru vetra a farba čiary by mala mať primeraný kontrast a ak je to možné, mala by byť biela. Kruh realizovať ako betónový chodník s dilatáciou hr.10 cm na podsype z makadamu. Na letisku, ktoré je určené aj na nočnú prevádzku, musí byť ukazovateľ smeru vetra osvetlený. Stožiar veterného rukávu má dosahovať výšku do 10 m, priemer 2/3 tyče stožiaru 15 cm, posledná 1/3 10 cm. Ukotvenie pri zemi tak, aby bolo možné stožiar spustiť na stranu pomocou manuálneho navijaka. Stožiar je potrebné ukotviť lanami, aby nedochádzalo k jeho výkyvom a ulomeniu. Na stožiari musí byť vyrobené zariadenie, pomocou ktorého sa bude rukáv otáčať podľa smeru vetra, stožiar musí byt označený svetelným návestidlom strednej svietivosti typu A. Veterný rukáv musí byť v noci osvetlený 4 ks svietidlami, ktoré budú ovládané cez stmievacie zariadenie namontované na stožiari.
Nové napojenie je potrebné vybudovať z neďalekej meteorologickej záhradky, kde je potrebné umiestnenie novej elektrickej skrine s ističmi a chráničom. Dĺžka napájacieho kábla bude cca 80 m. Pri stožiari je potrebné osadiť elektrickú skriňu na pripojenie osvetlenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 077,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočňovanie služby vo vzťahu k predmetu zákazky.
Uchádzač (alebo ním uvedený subdodávateľ ) preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
- iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač (alebo ním uvedený subdodávateľ ) preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov:
- čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač (alebo ním uvedený subdodávateľ ) musí spĺňať podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač (alebo ním uvedený subdodávateľ) preukáže nasledujúcim spôsobom:
- Kópiou dokladu o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu (§4): architekt alebo (§ 5 ods. 1a): komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo (§ 5 ods. 1b): inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a zároveň inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
- Kópiou dokladu o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť). Uchádzač predloží doklad o tom, že stavbyvedúci je jeho zamestnancom, alebo doklad o tom, že stavbyvedúci bude pre uchádzača vykonávať činnosť po celú dobu realizácie stavby (napr. dohoda, zmluva).
- Kópiu platného dokladu pre Vyhradené technické zariadenia (ďalej len VZT) elektrické:
Právnická osoba platné Oprávnenie na montáž a OPaOS VTZ elektrických vydané oprávnenou organizáciou podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce a vyhl. 508/2009 Z. z. MPSVaR na firmu a § 24 revízny technik podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. na osobu.
Fyzická osoba platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti VTZ elektrických vydané oprávnenou organizáciou na osobu podľa §16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce a vyhl. 508/2009 Z. z. MPSVaR § 24 revízny technik.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy povinne podá vyplnenú žiadosť o vydanie OPRÁVNENIA na činnosť na VTZ na pracoviskách MO SR a OS SR, v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR, podľa § 14 ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP, podľa predpisu Všeob. 21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej Inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte MO SR v znení Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013. Žiadosť o vydanie oprávnenia podáva na adrese: MO SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Trenčín, Železničná 2, 911 01 Trenčín. Dokumenty potrebné na podanie žiadosti sú dostupné na adrese: https://www.mosr.sk/subory-na-stiahnutie-a-kontakty/. Uchádzač, ktorý už má vydané takéto platné oprávnenie orgánom dozoru ministerstva, predloží jeho fotokópiu a už nemusí predkladať iné doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2023 10:10
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.
Predložením ponuky uchádzač súhlasí s návrhom Zmluvy o dielo.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
Toto verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2023