Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy na objekte so s.č. 199

  Zadávateľ:
Obec Raková
  Predpokladaná hodnota:
225.477,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.10.2023 08:10

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
13.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Raková
IČO: 00314234
Raková 140, 02351 Raková
Slovensko
Kontaktná osoba: Anton Heglas
Telefón: +421 414341055
Email: rakova@rakova.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy na objekte so s.č. 199
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy na objekte verejnej budovy v obci Raková za účelom skvalitnenia vnútorného prostredia budovy. Ďalším cieľom PD je zníženie energetickej náročnosti objektu na základe zníženia spotreby tepla na vykurovanie, pomocou zateplenia predmetných konštrukcií objektu stropu, podlahy, obvodových stien a výmeny výplní vonkajších otvorov za kvalitnejšie, čím sa dosiahnu požadované parametre týchto konštrukcií, spĺňajúce súčasné kritéria pre energetickú hospodárnosť, definované príslušnou vyhláškou a slovenskou technickou normou. Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z minerálnej vlny (nutné koordinovať s PD požiarnej ochrany !). Hrúbka tepelného izolantu bola stanovená na 160 mm. V oblasti sokla do výšky minimálne 600 mm nad upravený terén bude použitý tepelný izolant z extrudovaného polystyrénu XPS s hrúbkou 100 mm.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
225 477,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Raková, budova č.s. 199
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy na objekte verejnej budovy v obci Raková za účelom skvalitnenia vnútorného prostredia budovy. Ďalším cieľom PD je zníženie energetickej náročnosti objektu na základe zníženia spotreby tepla na vykurovanie, pomocou zateplenia predmetných konštrukcií objektu stropu, podlahy, obvodových stien a výmeny výplní vonkajších otvorov za kvalitnejšie, čím sa dosiahnu požadované parametre týchto konštrukcií, spĺňajúce súčasné kritéria pre energetickú hospodárnosť, definované príslušnou vyhláškou a slovenskou technickou normou. Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z minerálnej vlny (nutné koordinovať s PD požiarnej ochrany !). Hrúbka tepelného izolantu bola stanovená na 160 mm. V oblasti sokla do výšky minimálne 600 mm nad upravený terén bude použitý tepelný izolant z extrudovaného polystyrénu XPS s hrúbkou 100 mm.

Podlahy : dodatočné zateplenie ext. podláh tepelná izolácia XPS hr. 50 mm
Sokel : tepelná izolácia XPS hr.100mm
Tepelné mosty : tepelná izolácia minerálna vlna hr. 160mm
Strop : dodatočné zateplenie stropu nad 2.NP (podkrovie) voľne položená tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 200 v dvoch vrstvách
Ďalším predmetom projektu je vytvorenie samostatného vchodu do ambulancií praktického lekára pre dospelých.
Upozornenie: Aj keď projektová dokumentácia rieši aj výmenu okenných konštrukcií a vchodových dverí, v rámci projektu tieto práce nebudú realizované.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
225 477,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

Od uchádzača sa na preukázanie splnenia podmienok účasti vyžaduje:
a)v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky: v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, oprávnenie si overí verejný obstarávateľ.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Od uchádzača sa na preukázanie splnenia podmienok účasti vyžaduje:
a)v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky: v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, oprávnenie si overí verejný obstarávateľ.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2023