Naloženie, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe FR SR, ÚVHS a CÚ BA.

  Zadávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.865,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 12:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
13.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Grelneth
Telefón: +421 484393852
Fax: +421 484393852
Email: Peter.Grelneth@financnasprava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252?cHash=3c3956fa61be11a83c5b8cc09a595de7
Hlavná adresa(URL): www.financnasprava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Naloženie, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe FR SR, ÚVHS a CÚ BA.
Referenčné číslo: ID: 1109
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Naloženie, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe FR SR, ÚVHS a CÚ BA:
1.)FR SR, Mierové námestie 17, Senec - zoznam majetku je súčasťou prílohy č.1:
- Naloženie a odvoz majetku požadujeme nákladnou dopravou z dôvodu úzkeho prejazdu do objektu k podzemnej garáži.
- Pri nakládke majetku nie je potrebné prekonávanie schodov. Vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať k naloženiu do auta je maximálne 50 metrov po rovine so stúpaním z podzemnej garáže.
- Popis majetku na vyradenie: inšpekčné zrkadlá: objemovo spolu na 1m kubický, tabuľky ku dverám: malé hliníkové profilové tabuľky cca 20x15 cm, kancelárske kreslá, stoličky, skriňa demontovaná na dosky, rebrík výška 180cm, malý stôl a iný bežný majetok podľa prílohy.
2.) ÚVHS, Radlinského 37, Bratislava - zoznam majetku je súčasťou prílohy č.2:
- Naloženie a odvoz majetku požadujeme nákladnou dopravou z dôvodu úzkej príjazdovej cesty cez dvor do objektu pri zadný vchod.
- Pri nakládke majetku je potrebné prekonať 15 schodov. Vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať k naloženiu do auta je maximálne 50 metrov.
- Popis majetku na vyradenie: kancelárske stoličky a kreslá, kancelárske zakladače, nábytkový kontajner k stolu a iný bežný majetok podľa prílohy.
3.)CÚ Staviteľská 7, Bratislava - zoznam majetku je súčasťou prílohy č.3:
- Naloženie a odvoz majetku požadujeme nákladnou dopravou z dôvodu bremena trezorov.
- Pri nakládke nie je potrebné prekonávanie schodov. Vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať k naloženiu do auta je maximálne 50 metrov po rovine.
- Predpokladaná váha bremena: 100 500 kg na 1 kus
- Maximálny rozmer bremena: 110 x 60 x 170 š/h/v v cm
4.) CÚ Kopčianska 92, Bratislava - zoznam majetku je súčasťou prílohy č.4:
- Naloženie a odvoz majetku požadujeme nákladnou dopravou z dôvodu bremena trezorov.
- Pri nakládke nie je potrebné prekonávanie schodov. Vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať k naloženiu do auta je maximálne 80 metrov po rovine.
- Predpokladaná váha bremena: 100 92 500 kg na 1 kus.
- Maximálny rozmer bremena: 110 x 60 x 170 š/h/v v cm.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 865,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto poskytnutia predmetu zákazky / nakládka na miestach:
- FR SR, Mierové námestie 17, Senec,
- ÚVHS, Radlinského 37, Bratislava,
- CÚ Staviteľská 7, Bratislava,
- CÚ Kopčianska 92, Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Naloženie, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe FR SR, ÚVHS a CÚ BA:
1.)FR SR, Mierové námestie 17, Senec - zoznam majetku je súčasťou prílohy č.1:
- Naloženie a odvoz majetku požadujeme nákladnou dopravou z dôvodu úzkeho prejazdu do objektu k podzemnej garáži.
- Pri nakládke majetku nie je potrebné prekonávanie schodov. Vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať k naloženiu do auta je maximálne 50 metrov po rovine so stúpaním z podzemnej garáže.
- Popis majetku na vyradenie: inšpekčné zrkadlá: objemovo spolu na 1m kubický, tabuľky ku dverám: malé hliníkové profilové tabuľky cca 20x15 cm, kancelárske kreslá, stoličky, skriňa demontovaná na dosky, rebrík výška 180cm, malý stôl a iný bežný majetok podľa prílohy.
2.) ÚVHS, Radlinského 37, Bratislava - zoznam majetku je súčasťou prílohy č.2:
- Naloženie a odvoz majetku požadujeme nákladnou dopravou z dôvodu úzkej príjazdovej cesty cez dvor do objektu pri zadný vchod.
- Pri nakládke majetku je potrebné prekonať 15 schodov. Vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať k naloženiu do auta je maximálne 50 metrov.
- Popis majetku na vyradenie: kancelárske stoličky a kreslá, kancelárske zakladače, nábytkový kontajner k stolu a iný bežný majetok podľa prílohy.
3.)CÚ Staviteľská 7, Bratislava - zoznam majetku je súčasťou prílohy č.3:
- Naloženie a odvoz majetku požadujeme nákladnou dopravou z dôvodu bremena trezorov.
- Pri nakládke nie je potrebné prekonávanie schodov. Vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať k naloženiu do auta je maximálne 50 metrov po rovine.
- Predpokladaná váha bremena: 100 500 kg na 1 kus
- Maximálny rozmer bremena: 110 x 60 x 170 š/h/v v cm
4.) CÚ Kopčianska 92, Bratislava - zoznam majetku je súčasťou prílohy č.4:
- Naloženie a odvoz majetku požadujeme nákladnou dopravou z dôvodu bremena trezorov.
- Pri nakládke nie je potrebné prekonávanie schodov. Vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať k naloženiu do auta je maximálne 80 metrov po rovine.
- Predpokladaná váha bremena: 100 92 500 kg na 1 kus.
- Maximálny rozmer bremena: 110 x 60 x 170 š/h/v v cm.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 865,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:
a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu (oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky si verejný obstarávateľ overí vo verejných registroch, nie je potrebné ho predkladať v ponuke uchádzača),
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača.
Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom v tomto prípade nemusí predložiť v svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia; verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overí.
b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania).
Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom (záujemcom/uchádzačom) sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická komunikácia). Verejný obstarávateľ oznamuje, že toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorý spravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, avšak sprístupňuje Úrad pre verejné obstarávanie.
IS EVO je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na adrese:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/?csrt=7365224464038606143

Predmetné verejné obstarávanie je:
d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2023