Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – lokality Ulica E.M. Šoltésovej, Ulica B. Björnsona, Urbárska ulica

  Zadávateľ:
Mesto Prievidza
  Predpokladaná hodnota:
1,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 11:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
13.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prievidza
IČO: 00318442
Nám. Slobody 14, 97101 Prievidza
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Krajčíková
Telefón: +421 465179601 / 904752605
Email: iveta.krajcikova@prievidza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.prievidza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – lokality Ulica E.M. Šoltésovej, Ulica B. Björnsona, Urbárska ulica
Referenčné číslo: 12016/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu (ďalej len DSPRS), spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie v lokalitách Ulica E.M. Šoltésovej, Ulica B. Björnsona. Predmetom zákazky na Urbárskej ulici je vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane konceptu s návrhom riešení.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza Ulica B. Björnsona
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mesto Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu (ďalej len DSPRS), spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie, pre: Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza Ulica B. Björnsona; spevnené plochy na pozemku C KN 90/1, k.ú. Prievidza predpokladaný počet miest 20. Podrobný opis je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Týmto postupom bude realizované určenie predpokladanej hodnoty a zároveň určenie úspešného uchádzača pričom prieskum je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená aritmetickým priemerom cien z predložených ponúk.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza Ulica E.M. Šoltésovej
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mesto prievidza
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu (ďalej len DSPRS), spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie, pre: Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza Ulica E.M. Šoltésovej; spevnené plochy na pozemku C KN 4990/1, k.ú. Prievidza predpokladaný počet miest 12.Podrobný opis je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Týmto postupom bude realizované určenie predpokladanej hodnoty a zároveň určenie úspešného uchádzača pričom prieskum je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená aritmetickým priemerom cien z predložených ponúk.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza Urbárska ulica
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mesto Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky na Urbárskej ulici je vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane konceptu s návrhom riešení :
Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza Urbárska ulica - spevnené plochy na pozemku C KN 6652/1, k.ú. Prievidza.
Podrobný opis je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Týmto postupom bude realizované určenie predpokladanej hodnoty a zároveň určenie úspešného uchádzača pričom prieskum je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená aritmetickým priemerom cien z predložených ponúk.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Opis podmienok je uvedený vo výzve na predloženie cenovej ponuky.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Týmto postupom bude realizované určenie predpokladanej hodnoty a zároveň určenie úspešného uchádzača pričom prieskum je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená aritmetickým priemerom cien z predložených ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2023