Prenosný analyzátor plynov CO, NOx, SO2, O2, CO2

  Zadávateľ:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
  Predpokladaná hodnota:
33.880,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 15:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
13.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská inšpekcia životného prostredia
IČO: 00156906
Grösslingová 5, 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Štefan Procházka
Telefón: +421 259304128
Email: stefan.prochazka@sizp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prenosný analyzátor plynov CO, NOx, SO2, O2, CO2
Referenčné číslo: 261/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
38432100-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Prenosný analyzátor plynov CO, NOx, SO2, O2, CO2
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
33 880,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
PTČ Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Prenosný analyzátor plynov CO, NOx, SO2, O2, CO2
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
33 880,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2023