Environmentálne centrum Topoľa

  Zadávateľ:
Obec Topoľa
  Predpokladaná hodnota:
444.229,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2023 13:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.09.2023
  Dátum zverejnenia:
13.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Topoľa
IČO: 00323641
Topoľa 95, 06765 Topoľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Bobriková, starostka
Telefón: +421 577698119
Email: obectopola@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.topola.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Environmentálne centrum Topoľa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212100-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Uskutočnenie stavebných prác "Environmentálne centrum Topoľa" podľa platnej projektovej dokumentácie stavby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch a prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
444 229,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Topoľa, parc. č. C KN 515/3; 515/4; 516
II.2.4) Opis obstarávania
Environmentálne centrum Topoľa - 1 komplet
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
444 229,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Poloniny (Kód Výzvy: 05I01-18-V02)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona. Podrobné požiadavky a spôsob ich preukazovania sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa vybrané podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 zákona. Podrobné požiadavky, spôsob ich preukazovania a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
A) Verejný obstarávateľ podľa § 38 ods. 4 zákona vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač
alebo člen skupiny dodávateľov. Bližšie informácie k týmto požiadavkám sú uvedené v Súťažných podkladoch.
B) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaní v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
Uchádzač ani subdodávateľ nesmie mať v RPVS ako konečného užívateľa výhod zapísanú osobu, ktorá je jedným z 13. druhov verejných funkcionárov vymenovaných v zákone.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2023 13:05
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v informačnom systéme EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 zákona umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronickej
platformy EVO. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou tohto
elektronického prostriedku.
2. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 10 000 eur (slovom: desaťtisíc eur). Podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
3. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Podrobnosti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v touto Výzvou a Súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
5. Ak sú informácie uvádzané v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako Výzva na súťaž alebo v Súťažných podkladoch, v dôsledku zlyhania ľudského faktora alebo v dôsledku chýb v písaní a počítaní, nie v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, rozhodujúce je znenie príslušných ustanovení podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nerieši inovácie a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.09.2023