OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
109.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2023
  Dátum zverejnenia:
13.09.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Buzek
Telefón: +421 415032252
Email: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): http://www.regionzilina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Referenčné číslo: 64_22_5
II.1.2) Hlavný kód CPV
42637000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka obrábacieho centra podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
109 900,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Spojená škola Hattalova 471 027 43 Nižná
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka obrábacieho centra podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
109 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS: 302021BQX6

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ZoVO) musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZoVO formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 ZoVO.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO formou predloženia dokladov, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a) výpis z registra trestov
Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.
Výpis z registra trestov fyzickej osoby všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti môže verejný obstarávateľ overiť len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na ich vyžiadanie ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (príloha 5F). Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
d) potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZoVO len doklad uvedený v písmene f):
f) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
a Prílohu 5F súťažných podkladov - Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov.
V prípade, ak uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO formou predloženia dokladov, je povinný predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO.
V prípade, ak uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO (rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní), vedeného v inom štáte ako v Slovenskej republike, je povinný predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO, ktoré tento zápis neobsahuje.
UPOZORNENIE:
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny dodávateľov a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepoužije sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. ZoVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZoVO. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods.1 písm. m) bod 1. ZoVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením technických listov/ podrobných opisov k ponúkanému tovaru. Všetky požadované materiály požaduje predložiť v slovenskom alebo českom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie požadovaných technických parametrov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom IS EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie prostredníctvom IS EVO sú uvedené v Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.10.2023 12:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO sa uskutoční podľa § 52 ZoVO. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk (§ 54 ods. 3 ZoVO).

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom IS EVO na https://eplatforma.vlada.gov.sk/. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre
úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (https://eplatforma.vlada.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. ZÁBEZPEKA: Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov zábezpeku.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZoVO.
5.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
6.Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu, alebo zaručenej konverzie ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania.
7.Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZoVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
8. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu že sa jedná o jeden kus zariadenia.
9. Dodatočné informácie k bodu II.2.7 Dĺžka trvania zákazky.
Verejný obstarávateľ v postavení kupujúceho požaduje dodať predmet zmluvy do 1 mesiaca odo dňa doručenia
žiadosti kupujúceho o dodanie predmetu zmluvy elektronickou poštou. Zároveň pre vylúčenie pochybností sa verejný obstarávateľ v postavení kupujúceho zaväzuje, že doručí uchádzačovi v postavení predávajúceho žiadosť o dodanie predmetu zmluvy najneskôr do 1 (jedného) mesiaca odo dňa účinnosti zmluvy (zadania zákazky).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.09.2023