Vykonanie jesennej deratizácie a dezinsekcie

  Zadávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
16.336,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 15:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.09.2023
  Dátum zverejnenia:
12.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Pánik
Telefón: +421 249234334
Email: martin.panik@financnasprava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vykonanie jesennej deratizácie a dezinsekcie
Referenčné číslo: 464639
II.1.2) Hlavný kód CPV
90923000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vykonanie jesennej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov hlodavec-potkany, myši) a dezinsekcie (likvidácie lezúceho a lietajúceho hmyzu šváb, mravec, osa, rus) v objektoch finančnej správy. Bližšia špecifikácia je uvedená vo výzve na predkladanie ponuky bod. 4.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
16 336,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Príloha č.1
II.2.4) Opis obstarávania
Vykonanie jesennej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov hlodavec-potkany, myši) a dezinsekcie (likvidácie lezúceho a lietajúceho hmyzu šváb, mravec, osa, rus) v objektoch finančnej správy.

Vykonanie jesennej deratizácie a dezinsekcie objektov FS, celková plocha určená na deratizáciu je 60 717,23 m2 a plocha určená na dezinsekciu je 8 754,45 m2 . Celková plocha objektov určených na deratizáciu a dezinsekciu predstavuje 69 471,68 m2.
Deratizácia hlodavcov uloženie nástrah:
dodávateľ vymení nástrahy ( staré nádoby na nástrahu zlikviduje a zároveň umiestni nové nádoby, ktoré budú obsahovať nové nástrahy - jed),
dodávateľ je povinný na každú nástrahu (nádobu) nalepiť štítok s identifikačnými údajmi dodávateľa a účinnej látky - jedu,
dodávateľ pri vykonávaní deratizácie musí použiť prípravky, na ktoré sú doložené karty bezpečnostných údajov.

Dezinsekcia hmyzu:
dodávateľ použije na vykonanie dezinsekcie dotykové alebo systémové prípravky,
dodávateľ pri vykonávaní dezinsekcie musí použiť prípravky, na ktoré sú doložené karty bezpečnostných údajov.
Podrobný rozpis objektov miesta poskytnutia služby sú uvedené v prílohe č.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
16 336,76 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:
a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu (oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky si verejný obstarávateľ overí vo verejných registroch, nie je potrebné ho predkladať v ponuke uchádzača),
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača.
Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom v tomto prípade nemusí predložiť v svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia; verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overí.
b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania).
Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Registrácia spoločnosti ako producenta vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov vrátane pridruženej činnosti zberu a prepravy v zmysle § 39a zákona č. 39/2007 Z. z. a požiadaviek nariadenia (EÚ).
Predloženie zmluvy s registrovanou spoločnosťou oprávnenou na likvidáciu Živočíšnych vedľajších produktov a nebezpečných odpadov po vykonanej DDD činnosti.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
Karta bezpečnostných údajov použitej látky.
Certifikáty chemických látok používaných pri deratizácii schválených centrom pre chemické látky a prípravky SR.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom (záujemcom/uchádzačom) sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická komunikácia).
Verejný obstarávateľ oznamuje, že toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorý spravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, avšak sprístupňuje Úrad pre verejné obstarávanie.
IS EVO je dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na adrese:
https://eplatforma.vlada.gov.sk/?csrt=7365224464038606143
predmetné verejné obstarávanie je:
d, žiadne z uvedených
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.09.2023