Rekonštrukcia školy - Projektová dokumentácia

  Zadávateľ:
Obchodná akadémia
  Predpokladaná hodnota:
124.247,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 08:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.09.2023
  Dátum zverejnenia:
12.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obchodná akadémia
IČO: 00162132
Komenského 1 , 06601 Humenné
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.
Telefón: +421 904281818
Email: dzuppa@ekoauris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.transparex.sk/organization/sk/00162132/profile
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia školy - Projektová dokumentácia
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni. Predmetom projektovej
dokumentácie bude komplexná rekonštrukcia a dispozičné zmeny v objekte školy Obchodnej akadémie v Humennom.
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
124 247,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
KN C číslo 3356 k. ú. Humenné
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni. Predmetom projektovej
dokumentácie bude komplexná rekonštrukcia a dispozičné zmeny v objekte školy Obchodnej akadémie v Humennom.
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
124 247,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky výpisom z obchodného registra( právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), výpisom zo živnostenského registra( fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení poskytovať služby od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v registri právnických osôb a podnikateľov.

Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienku účasti prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.

Podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO doloženým čestným vyhlásením:
Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
-uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa ust. § 33 ods. 1 písm. d) ZVO - prehľadom o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk.

Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti musí byť v min. výške: 250 000,00 EUR súhrne za všetky požadované hospodárske roky.

V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
Ak uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená aj výška obratu za príslušné hospodárske roky.

Na vyčíslenie uvedených obratov sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tejto výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa ust. § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že realizoval služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom zároveň preukáže, že v rozhodnom období:

realizoval minimálne 1 zákazku, z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie v úrovni DSP a DRS pre výstavbu alebo rekonštrukciu porovnateľných stavieb, v minimálnom objeme 100 000 EUR bez DPH /zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

Uchádzač predkladá zoznam poskytnutých služieb na predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Konflikt záujmov bude overený aj prostredníctvom služby KONFLIKT CHECK - automatizovanych funkcií informačného systému TRANSPAREX, dostupny na https://www.transparex.sk/conflicts
2. V prípade mimoriadne nízkej ponuky budú využité aj analytické informácie o všetkych predloženych ponukách vo
verejnom obstarávaní (nie len víťaznych) informačného systému TRANSPAREX https://www.transparex.sk/statistics
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom funkcionality
elektronickej platformy, dostupnej na https://eplatforma.vlada.gov.sk/ (ďalej len elektronická platforma), ktorou je systém IS EVO.
4. Ponuka sa predkladá prostredníctvom informačného systému EVO. Ponuku je možné predložiť registrovanym
používateľom IS EVO.
5. Otváranie ponúk sa uskutoční v online prostrední IS EVO, zúčastniť sa na otváraní môžu všetci uchádzači, ktorí
predložia ponuku.
6. Nejedná sa o zelené VO, obstarávanie inovácií a VO nie je zamerané na sociálne aspekty.
7. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 3 000 EUR .
Podrobné informácie týkajúce sa zloženia zábezpeky sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.09.2023