III. Hať Trenčianske Biskupice – komplexná modernizácia hradiacich konštrukcií“, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
75.895,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.09.2023
  Dátum zverejnenia:
12.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Martinská 49, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Valachovičová
Telefón: +421 248256325
Email: zuzana.valachovicova@svp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510?cHash=ba3f3e5a9a4059a31a187909d0483f1c
Hlavná adresa(URL): www.svp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
III. Hať Trenčianske Biskupice – komplexná modernizácia hradiacich konštrukcií“, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
Referenčné číslo: CS SVP OZ BA 1989/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre modernizáciu a rekonštrukciu hate Trenčianske Biskupice v súlade s návrhom zmluvy a s opisom predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
75 895,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODáRSKY PODNIK štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
II.2.4) Opis obstarávania
Realizačná projektová dokumentácie bude vypracovaná v súlade s návrhom zmluvy a súťažnými podkladmi.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
75 895,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ predpokladá, že finančné prostriedky na obstaranie tejto zákazky v budúcnosti prefinancuje z operačného programu.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. zákona o VO:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby mal uchádzač k dispozácií:
1. osobu, ktorá je odborne spôsobilá na projektovanie vodných stavieb.
2. osobu,ktorá je odborne spôsobilá v oblasti statiky stavieb.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ bude povinný vykonať Dielo v súlade so Zmluvou.Verejný obstarávateľ upozorňuje zhotoviteľa na:
- povinnosť elektronickej faktúry
- zodpovednosť za vady a škody,
- sankcie
Bližšie podrobnosti sú uvedené v návrhu Zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.09.2023