Vypracovanie projektovej dokumentácie – Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany 2023 II.

  Zadávateľ:
Mesto Topoľčany
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.09.2023
  Dátum zverejnenia:
12.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Topoľčany
IČO: 00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 95501 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Peter Michalík
Telefón: +421 385340231
Email: peter.michalik@topolcany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623?cHash=8b00854dea78ba3274a97e8dd3fdc58d
Hlavná adresa(URL): https://www.topolcany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany 2023 II.
Referenčné číslo: 5120/2023/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany 2023 II. - zistenie skutkového stavu miest plánovaných polopodzemných kontajnerov, spracovanie dokumentácie projektu Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany 2023 II. pre ohlásenie stavby, zakreslenie a vytýčenie inžinierskych sietí , zabezpečenie príslušných vyjadrení od potrebných inštitúcií, vypracovanie výkazu materiálu a prác (zavzorcovaného) a vypracovanie rozpočtu.
Projektová dokumentáciu bude obsahovať minimálne :
-spracovanie dokumentácie projektu Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany 2023 II.
-vytýčenie a zakreslenie inžinierskych sieti
-sprievodná správa a súhrnná technická správa
-situácia s umiestnením stavby
-architektonicko stavebné riešenie
-vypracovanie výkazu materiálu a prác s rozpočtom
- projekt dočasného dopravného značenia, ak si to budú vyžadovať podmienky stavby

Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mesto Topoľčany, mestský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany 2023 II. - zistenie skutkového stavu miest plánovaných polopodzemných kontajnerov, spracovanie dokumentácie projektu Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany 2023 II. pre ohlásenie stavby, zakreslenie a vytýčenie inžinierskych sietí , zabezpečenie príslušných vyjadrení od potrebných inštitúcií, vypracovanie výkazu materiálu a prác (zavzorcovaného) a vypracovanie rozpočtu.
Projektová dokumentáciu bude obsahovať minimálne :
-spracovanie dokumentácie projektu Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany 2023 II.
-vytýčenie a zakreslenie inžinierskych sieti
-sprievodná správa a súhrnná technická správa
-situácia s umiestnením stavby
-architektonicko stavebné riešenie
-vypracovanie výkazu materiálu a prác s rozpočtom
- projekt dočasného dopravného značenia, ak si to budú vyžadovať podmienky stavby

Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e), f) ZVO. Uchádzač nepredkladá doklad podľa písm. e), ak je takýto doklad k dispozícii prostredníctvom internetového portálu OverSi. Uchádzač nepredkladá doklady podľa písm. e) a f), ak má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje, aby v zozname poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, uchádzač musel poskytnúť aspoň tri (3) rovnaké alebo obdobné plnenia ako je predmet zákazky, v minimálnom objeme 50 000,00 EUR bez DPH v súčte s tým, že minimálne jedna zákazka musí byť vyššia ako 10 000,00 EUR bez DPH. Pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený názov zákazky; rozsah zákazky; finančný objem zákazky; názov, adresa, tel. a mailový kontakt objednávateľa zákazky a termín realizovania zákazky. Verejný obstarávateľ uzná aj referencie vedené v Evidencii referencií, ktorú vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených plnení za predchádzajúce tri (3) roky od zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, uchádzač v zozname uvedie aj odkaz na referenciu evidovanú v evidencii referencií podľa § 12 ZVO. Ak odberateľom nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, uchádzač v zozname uvedie aj meno a priezvisko zodpovednej osoby odberateľa, jej telefonický a e-mailový kontakt, spolu s písomným potvrdením odberateľa o uskutočnenom plnení.

Za služby rovnakého alebo podobného charakteru sa bude považovať vypracovanie projektovej dokumentácie na zákazky polopodzemných kontajnerov, ktoré boli na základe projektovej dokumentácie aj zrealizované (za predchádzajúce tri (3) roky ).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V prípade, ak budú predložené minimálne dve (2) ponuky a výsledná PHZ bude spadať do limitu v zmysle odseku 6 §117 ZVO pre zákazky na dodanie tovarov s nízkou hodnotou (t.j. do 70.000 eur bez DPH), určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným úkonom (jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Jediným kritériom je najnižšia cena v eur s DPH za kompletné plnenie predmetu zákazky.
2. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva.
3. Spôsob predloženia ponuky: Prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v bode I.3) tejto výzvy. Ponuka sa predkladá nahrávaním súborov v bežne používaných a dostupných elektronických formátoch. Predkladať ponuky môžu len registrované a validované hospodárske subjekty. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.
4. Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek
finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi.
5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v bode I.3) tejto výzvy.
6. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom informačného systému IS EVO ver. 18.0; požiadavka o vysvetlenie musí byť doručená najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
7. Verejný obstarávateľ nepripúšťa variantné riešenia.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.09.2023