Obstaranie darčekových poukážok na nákup vitamínov a výživových doplnkov

  Zadávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
37.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.09.2023
  Dátum zverejnenia:
12.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
Námestie slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Tatiana Kováčiková
Telefón: +421 220925105
Email: tatiana.kovacikova@vlada.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.vlada.gov.sk//
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obstaranie darčekových poukážok na nákup vitamínov a výživových doplnkov
Referenčné číslo: 7087/2023/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
33616000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie darčekových poukážok na nákup vitamínových prípravkov a výživových doplnkov (ďalej len poukážok) v maximálnom predpokladanom počte 2976 kusov, s nominálnou hodnotou jednej poukážky 15,- EUR a s minimálnou platnosťou do 31.12.2024.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
37 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Úrad Vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava- mestská časť Staré Mesto
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie darčekových poukážok na nákup vitamínových prípravkov a výživových doplnkov (ďalej len poukážka) v maximálnom predpokladanom počte 2976 kusov, s nominálnou hodnotou jednej poukážky 15,- EUR a s minimálnou platnosťou do 31.12.2024.

Poukážku je možné použiť iba na nákup voľnopredajného sortimentu ako sú vitamínové prípravky a výživové doplnky. Pri predložení v ktorejkoľvek lekárni / sieti lekární, bude z nákupu odpočítaná nominálna hodnota použitých poukážok. Pri jednom nákupe bude možné použiť aj viac poukážok naraz. Poukážky nie je možné uplatniť pri online nákupe.

Poukážku je možné použiť iba jednorazovo, pričom hodnota celého nákupu musí byť minimálne 15,- eur s DPH. Z poukážky sa nevydáva finančná hotovosť. Nemožno ňou zaplatiť za liek alebo dietetickú potravinu, ktorej výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo zdravotnícku pomôcku, ktorej výdaj je viazaný na lekársky poukaz.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
37 200,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej podobe a predložená prostredníctvom funkcionality IS EVO.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie sa nachádzajú vo výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1, písm. e) a f) ZoVO
Overuje si verejný obstarávateľ.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.09.2023