Prenosný analyzátor na meranie chemických vlastností vody (multimeter)

  Zadávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
57.494,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 15:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.09.2023
  Dátum zverejnenia:
12.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO: 17058520
Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Kiedžuchová
Telefón: +421 484722046
Email: iveta.kiedzuchova@sopsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prenosný analyzátor na meranie chemických vlastností vody (multimeter)
Referenčné číslo: ŠOP SR/965/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
38434560-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup 8 ks prenosného paralelného analyzátora na batériu, pre meranie chemických vlastností čistej vody v teréne. Prístroj v sebe kombinuje min. 4 kolorimetrické merania a 2 elektrochemické merania pomocou elektród. Súčasťou zákazky sú chemikálie na kolorimetrické merania. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov Technická špecifikácia predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
57 494,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup 8 ks prenosného paralelného analyzátora na batériu, pre meranie chemických vlastností čistej vody v teréne. Prístroj v sebe kombinuje min. 4 kolorimetrické merania a 2 elektrochemické merania pomocou elektród. Súčasťou zákazky sú chemikálie na kolorimetrické merania. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov Technická špecifikácia predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
57 494,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch, ITMS kód projektu: 310011P170.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Spôsob preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ si oprávnenie uchádzača dodávať tovar, vzťahujúce sa k predmetu zákazky overí v Obchodnom alebo v Živnostenskom registri (OR, ŽR), formou náhľadu do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) alebo v inom informačnom systéme verejnej správy na internete (portál oversi.gov.sk).
V prípade, že oprávnenie uchádzača dodávať tovar nebude v súlade s požiadavkou na predmet zákazky, nebude možné uzatvoriť zmluvu na daný predmet plnenia.
2. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Spôsob preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č.4 týchto súťažných podkladov. Ak je uchádzač zapísaný v ZHS, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, upozorní na túto skutočnosť verejného obstarávateľa a Prílohu č.4 týchto súťažných podkladov nepredkladá.
V prípade, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, nebude možné uzatvoriť zmluvu na daný predmet plnenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu, uzatvorenú v súlade s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to na celý predmet zákazky. Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.
2. Lehota dodania predmetu zákazky je do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, najneskôr však do 15.12.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
3. Podrobnosti vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení budú uverejnené v príslušnej zákazke v Profile verejného obstarávania podľa bodu I.3 tejto výzvy, čím verejný obstarávateľ umožňuje bezplatný, neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
3. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať elektronicky, prostredníctvom IS EVO ver. 18.0, s využitím všetkých jeho funkcionalít, ak nie je v týchto súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.09.2023