Oprava komunikácií na Dotrieďovacom závode (DZ)

  Zadávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
  Predpokladaná hodnota:
24.558,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2023
  Dátum zverejnenia:
11.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
IČO: 00681300
Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Dana Šramová
Telefón: +421 918110319
Fax: +421 2250110222
Email: sramova@olo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823
Hlavná adresa(URL): www.olo.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava komunikácií na Dotrieďovacom závode (DZ)
Referenčné číslo: 111/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233223-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie opravy poškodenej cestnej komunikácie v areáli Dotrieďovacieho závodu OLO a.s.. Opravu požadujeme vykonať v rozsahu priloženého opisu predmetu zákazky a výkazu výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
24 558,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
OLO a.s., Dotrieďovací závod, Vlčie hrdlo 72, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava poškodenej cestnej komunikácie v areáli Dotrieďovacom závode vyčistenie prasklín, vyspravenie vypraskaného betónu, vyfrézovanie , vybrúsenie poškodeného betónového krytu cestnej komunikácie.
Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 výzvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
24 558,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:
a)podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmetné tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ;
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke výpis zo živnostenského alebo obchodného registra SR, ktorým preukáže predmet podnikania, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
V prípade ak informácie uvedené v príslušných registroch nie sú aktuálne, uchádzač v ponuke predloží výpis z príslušného registra.
Uvedené sa vzťahuje na uchádzača so sídlom v Slovenskej republike. Zahraničný uchádzač v ponuke predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

b)podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní,
c) podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. neexistuje dôvod na vylúčenie z procesu verejného obstarávania
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2023