ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE A VODOVODU IBV VEĽKÁ STRÁŇ - ZÁHUMENICE

  Zadávateľ:
Obec Velčice
  Predpokladaná hodnota:
224.269,84 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2023
  Dátum zverejnenia:
11.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Velčice
IČO: 00308544
Velčice 73, 95171 Velčice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Lauková
Telefón: +421 914330555
Fax: +421 37376307220
Email: scholarisvo@skolam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE A VODOVODU IBV VEĽKÁ STRÁŇ - ZÁHUMENICE
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň Záhumenica. Zákazka bude financovaná prostredníctvom poskytnutej podpory formou dotácie na podporné programové aktivity na rok 2023 v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a spolufinancovaná z finančných prostriedkov obce Velčice, v rozsahu výkazu výmer.

Členenie stavby na stavebné objekty :
SO 01 Kanalizácia
SO 01.1 Kanalizačné stoky
SO 01.2 Kanalizačné prípojky verejná časť
SO 02 Vodovod
SO-02.1 Vodovodné rady
SO-02.2 Vodovodné prípojky verejná časť
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
224 269,84 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
katastrálne územie Velčice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň Záhumenica. Zákazka bude financovaná prostredníctvom poskytnutej podpory formou dotácie na podporné programové aktivity na rok 2023 v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a spolufinancovaná z finančných prostriedkov obce Velčice, v rozsahu výkazu výmer.

Členenie stavby na stavebné objekty :
SO 01 Kanalizácia
SO 01.1 Kanalizačné stoky
SO 01.2 Kanalizačné prípojky verejná časť
SO 02 Vodovod
SO-02.1 Vodovodné rady
SO-02.2 Vodovodné prípojky verejná časť
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
224 269,84 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Environmentálny fond
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná prostredníctvom poskytnutej podpory formou dotácie na podporné programové aktivity na rok 2023 v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a spolufinancovaná z finančných prostriedkov obce Velčice, v rozsahu výkazu výmer.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a.§ 32 ods. 1 písm. e) zákona uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby alebo vykonávať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, pokiaľ je tento doklad verejne prístupný: napr.: výpis zo Živnostenského registra, Obchodného registra - túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. V opačnom prípade (ak doklad verejne prístupný nie je) sa požaduje kópia oprávnenia na vykonávanie stavebných prác.
b.§ 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: c.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

d.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

V zmysle § 39 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om.
Preukazovať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia JED-om môže uchádzač využiť prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu Jednotného európskeho dokumentu (eESPD) slúžiacu pre jeho vyplnenie a opätovné použitie dostupnej na https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk (na tento link sa možno dostať aj cez www.uvo.gov.sk kliknutím na jednotný európsky dokument). V súlade s § 114 ods. 1 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: c.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (za stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky považuje obstarávateľ inžinierske stavby, ktorých predmetom sú napr.: práce na výstavbe alebo rekonštrukcii kanalizácie a vodovodov a pod.) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác: uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme 250 000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname predloženom uchádzačom, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

d.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
Expert č. 1 - Hlavný stavbyvedúci pre inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby/ potrubné energetické a iné líniové stavby
Uchádzač preukáže min. 1 zodpovednú osobu, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti musí mať:
1.praktické skúsenosti v oblasti riadenia stavieb v navrhovanej pozícii na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb
250 000,00 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu stavbyvedúceho, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (napr. definovaním projektov/stavieb, pozície na projektoch/stavbách, finančnej hodnoty projektov/stavieb a pod);
2.doklad o odbornej spôsobilosti: osvedčenie SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov s odborným zameraním k predmetu zákazky - 20 inžinierske stavby, podkategória: 23 vodohospodárske stavby/ 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby alebo ekvivalent dokladu,
3.čestné prehlásenie experta
Expert č. 2 Hlavná odborník zodpovedný za vykonanie skúšok tesnosti
Uchádzač preukáže min. 1 zodpovednú osobu, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti musí mať:
1.min. 3 praktické skúsenosti v oblasti skúšok tesnosti v navrhovanej pozícii na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky - uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanom množstve jasne identifikovateľné (napr. definovaním projektov/stavieb, pozície na projektoch/stavbách, finančnej hodnoty projektov/stavieb a pod);
2.doklad o odbornej spôsobilosti: Certifikát osoby podľa STN ISO 9712 v rozsahu oprávnenia vykonávania skúšok tesnosti LTB, stupeň min. 2, alebo ekvivalent dokladu,
3.čestné prehlásenie experta
Expert č. 3 Hlavný technik BOZP
Uchádzač preukáže min. 1 zodpovednú osobu, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti musí mať:
1.min. 3 praktické skúsenosti v oblasti činnosti BOZP v navrhovanej pozícii na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky - uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanom množstve jasne identifikovateľné (napr. definovaním projektov/stavieb, pozície na projektoch/stavbách, finančnej hodnoty projektov/stavieb a pod);
2.doklad o odbornej spôsobilosti: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad zabezpečujúci výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb,
čestné prehlásenie experta o disponibilite jeho kapacitami pre uchádzača na realizáciu predmetu zákazky, o pravdivosti údajov uvedených v profesijnom životopise a súhlas so spracovaním osobných údajo
3.čestné prehlásenie experta

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo neuzatvoriť zmluvu/objednávku s úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ako aj v prípade, ak cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky.
2.Ak sa javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie podľa §53 ods. 2) Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, neefektívne, nehospodárne.
4.Vzhľadom k tomu, že realizácia predmetu zákazky môže podliehať schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa prostriedkov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ nebude proces verejného obstarávania poskytovateľom prostriedkov schválený, a to v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v prípade, že po uzavretí zmluvy nebude proces verejného obstarávania poskytovateľom prostriedkov schválený.
5.Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu ani preddavky na plnenie zmluvy.
6.Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len garancia) vo výške 25 000,00 s DPH a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
7.Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej hodnoty diela. Poistnú zmluvu predloží zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej kópie objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2023