"Klimatizačné zariadenie pre stolnotenisovú halu SSTZ"

  Zadávateľ:
Slovenský stolnotenisový zväz
  Predpokladaná hodnota:
65.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2023
  Dátum zverejnenia:
11.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenský stolnotenisový zväz
IČO: 30806836
Černockého 6 , 83153 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Fax: +421 244888615
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.evo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Klimatizačné zariadenie pre stolnotenisovú halu SSTZ"
Referenčné číslo: 40/ME/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45331220-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
4.1 Predmet tejto zákazky sa skladá z dvoch blokov:
A. Inštalácia klimatizačných jednotiek: dodanie a nainštalovanie klimatizačných jednotiek výkonom 4 x 550 W vrátane výfukovej sústavy, súvisiacich potrubí, ovládacieho zariadenia, el. vedení.
B. Prívod vzduchu pre klimatizáciu: dodanie a nainštalovanie ventilátorov na napájanie klimatizačných jednotiek výkonom 4 x 550 W vrátane nasávacej sústavy, súvisiacich potrubí, ovládacieho zariadenia, el. vedení. Modernizácia ventilátorovej jednotky vzduchotechnickej sústavy haly vrátane súvisiacich potrubí, montážneho materiálu, el. vedení, demontáže nepotrebných dielov.
Pre oba bloky verejný obstarávateľ požaduje dopravu do miesta určenia, montáž zariadení, pripojenie do siete NN 400V uvedenie zariadení do prevádzky, zaškolenie obsluhy objednávateľa, odvoz a likvidáciu odpadu, a pod. Požadovaná záruka na zariadenie minimálne 10 rokov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
65 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
A. Inštalácia klimatizačných jednotiek:
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45331220-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
A. Inštalácia klimatizačných jednotiek: dodanie a nainštalovanie klimatizačných jednotiek výkonom 4 x 550 W vrátane výfukovej sústavy, súvisiacich potrubí, ovládacieho zariadenia, el. vedení.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
38 500,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
B. Prívod vzduchu pre klimatizáciu:
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45331220-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Prívod vzduchu pre klimatizáciu: dodanie a nainštalovanie ventilátorov na napájanie klimatizačných jednotiek výkonom 4 x 550 W vrátane nasávacej sústavy, súvisiacich potrubí, ovládacieho zariadenia, el. vedení. Modernizácia ventilátorovej jednotky vzduchotechnickej sústavy haly vrátane súvisiacich potrubí, montážneho materiálu, el. vedení, demontáže nepotrebných dielov.
Pre oba bloky verejný obstarávateľ požaduje dopravu do miesta určenia, montáž zariadení, pripojenie do siete NN 400V uvedenie zariadení do prevádzky, zaškolenie obsluhy objednávateľa, odvoz a likvidáciu odpadu, a pod. Požadovaná záruka na zariadenie minimálne 10 rokov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
26 500,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) overí:
v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html) alebo ekvivalentný zoznam v krajine sídla uchádzača,
v Obchodnom registri Slovenskej republiky (webový portál www.orsr.sk) alebo ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača,
v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (webový portál www.zrsr.sk) alebo ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača,
v RPO (Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, webový portál https://rpo.statistics.sk/rpo) alebo ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača.
V prípade, že ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača nie je dostupný cez webový portál, uchádzač predloží originál alebo úradne overenú fotokópiu ekvivalentného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. f) overí:
v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (webový portál www.uvo.gov.sk).
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ponuky je možné predkladať len v elektronickej podobe.
Predloženie ponuky do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO je možné:
Z verejnej časti portálu ÚVO po vyhľadaní konkrétnej zákazky a zobrazení detailu zákazky.
Pre podanie ponuky musí byť používateľ prihlásený do informačného systému ÚVO.
Pre prihláseného používateľa, evidovaného v zákazke, v menu ZÓNA ZÁUJEMCU/UCHÁDZAČA, cez zobrazenie zákaziek z hospodárskych subjektov prihláseného používateľa.
Postup vytvorenia ponuky v zákazke:
Zobrazenie formulára ponuky a jeho vyplnenie.
Pridanie potrebných príloh ponuky.
Odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi.
Funkcie:
Pridať Súbor - pridanie súborov ponuky. Prenos dát do systému je obmedzený na 100 MB na dokument. Odporúčame preto používateľom, aby svoje dokumenty predkladané do systému EVO rozdelili na viac menších častí (alebo častí s veľkosťou do 100 MB). Dokumenty s veľkosťou väčšou ako 100 MB nie je možné predložiť do systému EVO.
Všetky súbory táto funkcia umožní stiahnutie všetkých príloh ponuky v ZIP súbore a uloženie na disk.
Pokračovať na odoslanie - vytvorí sprievodný list.
Predložiť ponuku - odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk. Po lehote už nie je možné odoslať ponuku. Pre posúdenie lehoty sa berie serverový čas v čase odoslania ponuky.
Vymazať vymazanie Ponuky, ktorá je v stave Pripravovaná, prípadne odoslanej ponuky, ak ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk už ponuku nie je možné vymazať. Rozhodnutie vymazať ponuku je potrebné potvrdiť stlačením tlačidla Vymazať.
Stav ponuky - zobrazuje sa stav spracovania ponuky:
- Pripravovaná záujemca/uchádzač ešte len pripravuje/nahráva súbory ponuky,
- Odoslaná ponuka, ktorú záujemca/uchádzač odoslal verejnému obstarávateľovi,
- Schválená ponuka, ktorú komisia schválila, je stanovené poradie,
- Vylúčená ponuka, ktorú komisia vylúčila.
Poznámka popis, ktorý pripojí záujemca/uchádzač k ponuke.
Dátum podania - dátum podania ponuky.
Vytvorenú ponuku s priloženými prílohami je potrebné odoslať pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, posudzuje sa čas servera.
Predložiť ponuku - odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi. Po odoslaní sa zmení stav spracovania ponuky na Odoslaná.
Ponuku je potrebné predložiť v lehote do 29.09.2023 do 09.00 hod.
Všetky prílohy ponuky musia byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a priložené do systému IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2023