Výroba a dodanie tlačovín pre pozorovateľov SHMÚ

  Zadávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.09.2023
  Dátum zverejnenia:
11.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenský hydrometeorologický ústav
IČO: 00156884
Jeséniova 17, 83315 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Rišková
Telefón: +421 259415355
Email: katarina.riskova@shmu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek
Hlavná adresa(URL): www.shmu.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výroba a dodanie tlačovín pre pozorovateľov SHMÚ
II.1.2) Hlavný kód CPV
22000000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Nákup tlačív bude slúžiť na zabezpečenie riadnych klimatologických a hydrologických meraní v sieti monitorovacích staníc SHMÚ.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
22458000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava; RP SHMÚ BB; RP SHMÚ KE; RP SHMÚ ZA
II.2.4) Opis obstarávania
Nákup tlačív bude slúžiť na zabezpečenie riadnych klimatologických a hydrologických meraní v sieti monitorovacích staníc SHMÚ.
Vzhľadom na rozsah je bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a to:
a)že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace.
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace.
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace.
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie doloženým čestným vyhlásením.
Pre obmedzený počet znakov je celý rozsah podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedený v súťažnej dokumentácií.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejné obstarávanie nie je zelené, netýka sa obstarávania inovácií, ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe cez
elektronickú platformu verejného obstarávania prostredníctvom modernizovaného systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne (pokiaľ nie je uvedené inak)
elektronickým spôsobom prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s ustanovením§ 187 ods. 8 a § 20 ods. 1 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované v príručkách zverejnených na portáli Elektronická platforma Informačný systém verejnej správy (isepvo.sk) alebo https://eplatforma.vlada.gov.sk.

Príručky pre používateľov IS EVO je možné nájsť tu: Dokumentácia Elektronická platforma (isepvo.sk).

Video návody pre používateľov IS EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: Video návody Elektronická
platforma (isepvo.sk).
V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 209 25 100, +421 2 209 25 323-327, Helpdesk Elektronická platforma (isepvo.sk).

Súťažná dokumentácia je uvedená bez obmedzení na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu)pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. Podmienky zazmluvnenia sa viažu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Ak bude na základe doručených cenových ponúk v rámci tohto prieskumu trhu určená predpokladaná hodnota zákazky nad finančný limit stanovený zákonom o verejnom obstarávaní pre postup zadania zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením, nedôjde k zadaniu zákazky týmto postupom, t.j. postupom zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením. Ak nastane opačný prípad úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu viď bod 9 Výzvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2023