Športový areál - šatne, Hôrka s hasičskou zbrojnicou

  Zadávateľ:
Obec Hôrka
  Predpokladaná hodnota:
360.771,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2023
  Dátum zverejnenia:
11.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hôrka
IČO: 00326194
Hôrka 141, 05912 Hôrka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Tapšák
Telefón: +421 911976973
Email: rasto.tapsak@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Športový areál - šatne, Hôrka s hasičskou zbrojnicou
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216121-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projekt rieši novostavbu objektu šatní s hasičskou zbrojnicou v obci Hôrka. Ide o modulovú stavbu, pričom konštrukcia je zváraná oceľová z uzavretých profilov. Strecha je asymetrická sedlová s nízkym sklonom, vyspádovaná do strán (plochá strecha), zložená zo sendvičových panelov s hrúbkou 200 mm PIR pena. Vonkajšie steny sú zložené zo sendvičových panelov s hrúbkou 160 mm PIR pena. Skladba podlahy : zvárané oceľové rošty, MFP doska s hrúbkou 18 mm, PVC linoleum, keramická dlažba a terasové WPC dosky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
360 771,94 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45262400-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Hôrka, okres Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba pozostáva z 3 objektov :
SO 01 - Hasičská zbrojnica a šatne
SO 02 - Kanalizačná prípojka
SO 03 - Napojenie odberného miesta

V súlade §38 ods. 4 zákona požadujeme vykonať práce na objekte SO 01 - Hasičská zbrojnica a šatne, v rámci položiek č. 44, 45 a 46 (Ostatné - Modulová stavba) - bez využitia subdodávateľov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota výstavby
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
360 771,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Požadujeme zábezpeku vo výške 10.000,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Lehota výstavby 90 kalendárnych dni je stanovená verejným obstarávateľom ako maximálna. Uchádzač v rámci kritérií hodnotenia ponúk predloží vlastný návrh lehoty výstavby (v kalendárnych dňoch), ktorý nesmie byť dlhši ako maximálny a musí korešpondovať s harmonogramom stavby.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžadujeme splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona.
V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom.

Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom
podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa §32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ nemá prístup k údajom z Registra príslušného Okresného súdu za účelom overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosť požadujeme preukázať nasledujúcimi dokladmi :

3.1. Podľa §34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2. Podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona : údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona.

3.4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3.5. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. 2 dôkazy (napr. referencie) o uskutočnení stavebných prác alebo ich častí rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (výstavba modulových stavieb s nosnou oceľovou konštrukciou so sendvičovým panelom), za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (t.j. od zverejnenia výzvy vo vestníku VO), pričom vyžadujeme preukázať pre každú stavbu minimálny objem zrealizovaných prác v hodnote 300.000,00 eur bez DPH.

K bodu 3.2.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovné údaje o odbornej kvalifikácii odborníka :
- Platné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov alebo ekvivalent, vydaný členským alebo iným štátom;
- Životopis odborníka ( vlastnoručne podpísaný) s uvedením súčasnej pracovnej pozície a profesijnej praxe, z ktorej musí vyplývať, či je odborník zamestnancom uchádzača alebo ide o inú osobu podľa §34 ods. 3 zákona. V životopise musí preukázať skúsenosti v oblasti riadenia výstavby stavieb s oceľovou nosnou konštrukciou v pozícii stavbyvedúci (nie jeho asistent) v hodnote min. 200.000,00 EUR bez DPH kumulatívne. Odborník, ktorým uchádzač preukázal splnenie tejto podmienky účasti, bude uvedený v Zmluve o dielo ako osoba stavbyvedúceho.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 3 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Podmienky uplatnenia výkonovej záruky a garančnej zábezpeky sú uvedené v článku 6 zmluvných podmienok.

Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca . Odporúčame si naštudovať platobne podmienky, ktoré stanovujú podmienky aj pri využití subdodávateľov. Uchádzač je povinný zapracovať do svojej cenovej ponuky všetky povinnosti, vyplývajúce zo zmluvných ustanovení.

V súlade §38 ods. 4 zákona požadujeme vykonať práce na objekte SO 01 - Hasičská zbrojnica a šatne, v rámci položiek č. 44, 45 a 46 (Ostatné - Modulová stavba) - bez využitia subdodávateľov.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2023 11:00
Miesto: Informačný systém EVO. Keďže sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 (IS EO), v zmysle §52 ods.2 zákona umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému EVO umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa bude uskutočňovať podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Systému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO na adrese uvedenej v odseku I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona (ďalej aj JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom,
I.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS;
II.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS;
III.) ktorý ma povinnosť zapísať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS sú osoby,
uvedené v § 11ods.1 písm c);
IV.) ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do RPVS majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa v §11 ods.1 písm c);
Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení
neskorších predpisov.

5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :
- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky.
- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky,
- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2023