Predĺženie pešej zóny I. Etapa

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
321.611,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2023 15:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2023
  Dátum zverejnenia:
11.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viktor Moravec
Telefón: +421 376502344
Fax: +421 376511931
Email: Viktor.Moravec@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Predĺženie pešej zóny I. Etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233253-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Predĺženie pešej zóny I. Etapa v rozsahu podľa dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov a Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
321 611,94 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211600-8
34993000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Predĺženie pešej zóny I. Etapa v rozsahu podľa dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov a Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
321 611,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2023 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2023 15:00
Miesto: Mestský úrad v Nitre. Kancelária odboru verejného obstarávania
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky, ocenený podľa
realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. Rozhodovacie kritéria pre prípad zhody celkovej ceny za zákazku: V prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil svoju ponuku z časového hľadiska ako prvý.

2. V zmysle § 112 ods. 7 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je v súťažných podkladoch.

3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie v súlade so ZVO.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom systému Elektronickej platformy ePVO.

5. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 ZVO prostredníctvom elektronickej platformy EVO a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená v rámci príslušnej zákazky ePVO umiestnenom na webovej adrese https://eplatforma.vlada.gov.sk.

6. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná.

7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

8. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2023