Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.305.743,02 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.09.2023
  Dátum zverejnenia:
11.09.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Kučková
Telefón: +421 415032111 / 415032414
Email: helena.kuckova@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
Hlavná adresa(URL): https://www.regionzilina.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Referenčné číslo: 42_23_1
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin je výber poskytovateľa služieb v rozsahu: príprava celodennej racionálnej a v prípade potreby aj diabetickej, bezlaktózovej, bezlepkovej a šetriacej stravy vrátane jej dopravy do budovy objektu zariadenia: Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin (ďalej len CSS Ľadoveň), na dobu 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Zameranie stravy: racionálna, diabetická, bezlaktózová, bezlepková, šetriaca.
Strava musí byť biologicky plnohodnotná, kaloricky vyvážená, prispôsobená a vhodná pre geriatrických prijímateľov sociálnej služby v CSS Ľadoveň, Martin.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 305 743,02 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 036 01 Martin
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin je výber poskytovateľa služieb v rozsahu: príprava celodennej racionálnej a v prípade potreby aj diabetickej, bezlaktózovej, bezlepkovej a šetriacej stravy vrátane jej dopravy do budovy objektu zariadenia: Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin (ďalej len CSS Ľadoveň), na dobu 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Zameranie stravy: racionálna, diabetická, bezlaktózová, bezlepková, šetriaca.
Strava musí byť biologicky plnohodnotná, kaloricky vyvážená, prispôsobená a vhodná pre geriatrických prijímateľov sociálnej služby v CSS Ľadoveň, Martin.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 305 743,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO formou predloženia dokladov, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a)výpis z registra trestov
Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.
Výpis z registra trestov fyzickej osoby všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti môže verejný obstarávateľ overiť len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha I Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov). Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
b)potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
c)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
d)potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
e)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZoVO len doklad uvedený v písmene f):
f)čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
a Prílohu I súťažných podkladov - Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov.

V prípade, ak uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO formou predloženia dokladov, je povinný predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO.
V prípade, ak uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO (rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní), vedeného v inom štáte ako v Slovenskej republike, je povinný predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO, ktoré tento zápis neobsahuje.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2023 10:00
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom prostredníctvom funkcionality informačného systému EVO. Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožnením účasti uchádzačom na otváraní ponúk pri použití elektronického prostriedku na predkladanie ponúk podľa § 20 ZoVO sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.eplatforma.gov.sk
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal
záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na www.eplatforma.gov.sk
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.
6. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na dodávku tovarov.
7. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, obstarávanie nie je zamerané na sociálne aspekty.
9. ZÁBEZPEKA: Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov zábezpeku.
10.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Všetky služby predmetnej zákazky sú vykonávané v časovej následnosti, ktoré na seba nadväzujú. Rozdelenie zákazky na časti by spôsobilo nekompatibilitu jednotlivých častí.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.09.2023