PODPORNÉ ČINNOSTI PRE IT SERVICE MANAGEMENT DATACENTRA

  Zadávateľ:
DataCentrum
  Predpokladaná hodnota:
881.666,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.09.2023
  Dátum zverejnenia:
11.09.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
DataCentrum
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151564
Cintorínska 5, 81488 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: SmartCube, s. r. o.
Telefón: +421 259278224
Email: procurement@datacentrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.datacentrum.sk
Hlavná adresa(URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/46408/summary
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
PODPORNÉ ČINNOSTI PRE IT SERVICE MANAGEMENT DATACENTRA
Referenčné číslo: 5/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
72253200-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je poskytovanie služieb pre PODPORNÉ ČINNOSTI PRE IT SERVICE MANAGEMENT na štyri roky za nasledovné roly:

1. ITSM Business analytik
2. Enterprise architekt
3. Manažér konfigurácií
4. Administrátor reportingového systému DataCentra
5. Administrátor systému vizualizácie údajov systému konfiguračného manažmentu DataCentra

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
881 666,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72600000-6
72611000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
ITSM Business analytic - architekt - 480 ČD
Enterprise architekt- 192 ČD
Manažér konfigurácií - 384 ČD
Administrátor Reportingového systému DataCentra - 288 ČD
Administrátor systému vizualizácie údajov systému konfiguračného manažmentu - 192 ČD
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
881 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: aždý uchádzač musí spĺňať všetky podmienky osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Spôsob preukazovania ich spĺňania je uvedený v totožnom ustanovení zákona; ich splnenie je možné preukázať i platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. Týmto nie je dotknutá možnosť preukazovania spĺňania podmienok osobného postavenia prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu.

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:

Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:

- výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,

- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,

- potvrdenia príslušného súdu vzťahujúce sa na konkurz a reštrukturalizáciu podľa § 32 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) zákona,

- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.

Upozornenie:

Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

Verejný obstarávateľ uvádza, že nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na získanie výpisu z registra trestov, ak je záujemcom právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom Slovenskej republiky. Ak má osoba štátne občianstvo iné ako slovenské, je potrebné, aby záujemca predložil výpis z registra trestov z krajiny pôvodu, resp. z krajiny obvyklého pobytu vrátane úradného prekladu tohto výpisu z registra trestov resp. postupoval podľa § 32 ods. 4 alebo 5 zákona, § 39, prípadne § 152 ods. 3 zákona. Verejný obstarávateľ nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa samotného záujemcu (t. j. že záujemca ako právnická osoba nebol odsúdený za niektorý z trestných činov vymenovaných v § 32 ods. 1 zákona), ak má záujemca sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

Ak má záujemca sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, nevie verejný obstarávateľ použiť údaje z informačných systémov verejnej správy ani na získanie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2023 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční online prostredníctvom systému, v ktorom uchádzači podali svoju ponuku.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Každý, kto podal ponuku, sa môže zúčastniť na online otváraní ponúk, a to tak, že sa prihlási do elektronického systému a informácie o podaných ponukách bude mať sprístupnené v súlade s platným a účinným zákonom o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com

2. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené v elektronickom prostriedku JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42551/summary

3. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v

Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/-

/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/46408/summary.

4.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

5.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný

obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že

žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou JOSEPHINE dostatočne vopred.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

7. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.

8. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak ich konečným užívateľom je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.09.2023