Modernizácia elektroinštalácie + stavebné úpravy podlaží s prepojením blokov A-B - 1. etapa modernizácia výťahu

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
80.849,93 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.09.2023
  Dátum zverejnenia:
11.09.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Šnauková, PhD., LL.M
Telefón: +421 415032111 / 415032410 / 415032407
Email: iveta.snaukova@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): https://www.zilinskazupa.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/475913
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/475913
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Regionálna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia elektroinštalácie + stavebné úpravy podlaží s prepojením blokov A-B - 1. etapa modernizácia výťahu
Referenčné číslo: 46/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
42416100-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia výťahu. Ide o zmiešanú zákazku podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní, kde postupujeme ako obstarávanie zákazky na tovary, ktoré tvoria najväčšiu hodnotu v rámci predpokladanej hodnoty zákazky.
Predmetom zákazky je výmena osobného výťahu v bloku B, ktorá zahŕňa demontáž a likvidáciu častí existujúceho výťahu, dodávku a montáž nového výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav, vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok a uvedenie výťahu do prevádzky..
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
80 849,93 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 02 04 Kysucké Nové Mesto
II.2.4) Opis obstarávania:
V rozsahu spracovanej PD a VV
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 849,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie uchádzač preukáže v zmysle §32 ods.1 zákona o VO.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti uchádzačov, bod A.2.1 Osobné postavenie
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia:
§34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam dodávok, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. dodávku a montáž výťahu/výťahov) uskutočnených za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že v rozhodnom období realizoval aspoň jednu dodávku a montáž výťahu/výťahov.

V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení dodávok tovaru, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť tú časť dodávok tovaru, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke identifikoval.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.


UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Prílohou súťažných podmienok je i návrh zmluvných podmienok.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.10.2023 10:00
Miesto: Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality
informačného systému použitého na verejné obstarávanie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: IS ePVO vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52
ods. 2 a 3 ZVO
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému ePVO. Systém ePVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/ . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme ePVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a
odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému ePVO. Potrebné technické vybavenie a
požiadavky na používanie systému ePVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na
https://eplatforma.vlada.gov.sk/.

2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené
záujemcom v systéme ePVO. Link na súťažné podklady:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/458634

3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom systému ePVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

4. Podmienkou komunikácie v systéme ePVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.

5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému ePVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému ePVO môžu
záujemcovia/uchádzači smerovať svoje otázky na: E-mail: eplatforma@vlada.gov.sk
Telefón: +421 2 20925 100- počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00; Webová stránka:
http://www.eplatforma.gov.sk.

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona o VO.

9. Otváranie ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti IV. bod 22. súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ
zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na
verejné obstarávanie.

10. Výsledkom VO bude uzatvorenie zmluvy o dielo.

11. Zábezpeka sa nevyžaduje

12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani nie je obstarávaním inovácií, ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

13. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, vzhľadom na charakter a postup realizácie SP.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky verejný obstarávateľ uvádza v zmysle § 28 ods. 2 ZVO v bode 4.3 súťažných
podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.09.2023