Multifunkčná športová oddychová zóna – Prašné ihrisko

  Zadávateľ:
Mesto Svätý Jur
  Predpokladaná hodnota:
281.867,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2023 13:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.09.2023
  Dátum zverejnenia:
08.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Svätý Jur
IČO: 00304832
Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
Slovensko
Kontaktná osoba: Hana Mateičková
Telefón: +421 903266117
Fax: +421 244971320
Email: mateickova.hana@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.svatyjur.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Multifunkčná športová oddychová zóna – Prašné ihrisko
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Multifunkčná športová oddychová zóna Prašné ihrisko
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
281 867,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
37535200-9
45212200-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Svätý Jur
II.2.4) Opis obstarávania
Multifunkčná športová oddychová zóna Prašné ihrisko
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Cena za celý predmet zákazky
Relatívna váha: 85
Názov: Lehota výstavby vyjadrená v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 15
II.2.6) Predpokladaná hodnota
281 867,42 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a) Doklad o oprávnení poskytovať práce v podobe výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Dokument môže byť úradne neoverená kópia. Originál dokumentu bude verejný obstarávateľ požadovať od úspešného uchádzača.
b) Čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy Ministerstva školstva SR .
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2023