Úprava povrchu dláždením, vyrovnanie povrchu turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu_2

  Zadávateľ:
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
  Predpokladaná hodnota:
28.099,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.09.2023
  Dátum zverejnenia:
08.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
IČO: 54435293
Tatranská Lomnica 14066, 05960 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Pitoňák
Telefón: +421 902868090
Email: pavol.pitonak@tanap.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.tanap.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1 d)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Úprava povrchu dláždením, vyrovnanie povrchu turistických značkovaných chodníkov v roku 2023 v správe Správy TANAPu_2
Referenčné číslo: 2023/TANAP/VO/09
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233161-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je dlaždenie turistických chodníkov. Dlažba z prírodného neopracovaného kameňa sa buduje kladením jednotlivých kameňov na celú dlaždenú plochu, tak aby na povrchu tvorili pevnú súvislú vrstvu s medzerami. Medzery pod kameňmi sa vyplňujú štrkom, menšími skalami a škáry medzi kameňmi sa vkliňujú úlomkami zo skál pomocou kladiva, kálača. Dlažba sa kladie do vopred vykopaného lôžka a materiálu získaného na mieste, alebo do štrkopieskového podložia. Povrchová presnosť vydláždenej plochy musí byť dodržaná s presnosťou 5 cm.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
28 099,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Smokovce
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ochranný obvod Smokovce
II.2.4) Opis obstarávania
Dláždenie TZCH žltá značka Tatranská Lesná Studenvodské vodopády 200 m2
Dláždenie TZCH - 200 m2

Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Paterom ( tel.č. 0903 248 092)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
10 666,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Tatranské Matliare
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ochranný obvod Tatranské Matliare
II.2.4) Opis obstarávania
Dláždenie TZCH zelená značka Tatranská Kotlina Biele pleso na ploche 100 m2
Dláždenie TZCH 100m2

Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Spitzkopfom (tel. č. 0903 987 417)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
5 633,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ochranný obvod Zverovka
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ochranný obvod Zverovka
II.2.4) Opis obstarávania
Dláždenie TZCH zelená značka pod č. Roháčskym plesom v Zelenej doline na ploche 50 m2 Dláždenie TZCH modrá značka Tatliakova chata Smutné sedlo na ploche 100 m2 Dláždenie TZCH žltá značka Roháčský vodopád Baníkovske sedlo na ploche 50 m2
Dláždenie TZCH - 200 m2

Obhliadka lokalít a ďalšie potrebné informácie sú možné v pracovných dňoch v čase 7.00 15.00 hod. po dohode s Ing. Majerčákom ( tel.č. 0903 987 584)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
11 800,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných registrov /nemusí sa predkladať/

§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných registrov /nemusí sa predkladať/
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2023