Obstaranie dražobníka na dražbu hnuteľného majetku

  Zadávateľ:
Úrad pre správu zaisteného majetku
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.09.2023
  Dátum zverejnenia:
08.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad pre správu zaisteného majetku
IČO: 53803175
Námestie slobody 2906/12, 81005 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.evo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obstaranie dražobníka na dražbu hnuteľného majetku
Referenčné číslo: 38/ME/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
79957000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie dražobnej spoločnosti s predpokladom na obdobie 36 mesiacov, ktorá by v predmetnom období zabezpečila dražbu hnuteľných vecí, ktoré sa nachádzajú v správe úradu. Dražby sa budú realizovať na základe § 17 zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 527/2002 Z. z.). Môže ísť o výkon kamenných aj internetových dražieb, pričom proces dražby bude realizovaný v súlade so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
Verejný obstarávateľ má v správe okrem iného hnuteľného majetku aj 1246 (počet sa môže meniť) paliet gumených rukavíc, ktoré sú uložené v sklade Úradu v Častkovciach. Z dôvodu zložitej manipulácie s hnuteľným majetkom verejný obstarávateľ bude dodávať na dražbu len vzorky gumených rukavíc, nie celé palety. Do budúcna bude potrebné zabezpečovať aj predaj iných hnuteľných vecí podľa požiadaviek úradu ( verejného obstarávateľa).
Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a osobitným zákonom a vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti.
Dražobníkom môže byť osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe. U dražobníka, ktorý je právnickou osobou, musí podmienky vzdelania a praxe spĺňať osoba zodpovedného zástupcu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79957000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom uskutočňovania dražieb budú prevádzkové priestory Dražobníka
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie dražobnej spoločnosti s predpokladom na obdobie 36 mesiacov, ktorá by v predmetnom období zabezpečila dražbu hnuteľných vecí, ktoré sa nachádzajú v správe úradu. Dražby sa budú realizovať na základe § 17 zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 527/2002 Z. z.). Môže ísť o výkon kamenných aj internetových dražieb, pričom proces dražby bude realizovaný v súlade so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
Verejný obstarávateľ má v správe okrem iného hnuteľného majetku aj 1246 (počet sa môže meniť) paliet gumených rukavíc, ktoré sú uložené v sklade Úradu v Častkovciach. Z dôvodu zložitej manipulácie s hnuteľným majetkom verejný obstarávateľ bude dodávať na dražbu len vzorky gumených rukavíc, nie celé palety. Do budúcna bude potrebné zabezpečovať aj predaj iných hnuteľných vecí podľa požiadaviek úradu ( verejného obstarávateľa).
Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a osobitným zákonom a vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti.
Dražobníkom môže byť osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe. U dražobníka, ktorý je právnickou osobou, musí podmienky vzdelania a praxe spĺňať osoba zodpovedného zástupcu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 11. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:
11.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
11.2Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
11.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ponuky je potrebné doručiť:
Predloženie ponuky do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO je možné:
Z verejnej časti portálu ÚVO po vyhľadaní konkrétnej zákazky a zobrazení detailu zákazky.
Pre podanie ponuky musí byť používateľ prihlásený do informačného systému ÚVO.
Pre prihláseného používateľa, evidovaného v zákazke, v menu ZÓNA ZÁUJEMCU/
UCHÁDZAČA, cez zobrazenie zákaziek z hospodárskych subjektov prihláseného
používateľa.
Postup vytvorenia ponuky v zákazke:
Zobrazenie formulára ponuky a jeho vyplnenie
Pridanie potrebných príloh ponuky
Odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi
Funkcie:
Pridať Súbor - pridanie súborov ponuky. Prenos dát do systému je obmedzený na 100 MB na dokument. Odporúčame preto používateľom, aby svoje dokumenty predkladané
do systému EVO rozdelili na viac menších častí (alebo častí s veľkosťou do 100 MB).
Dokumenty s veľkosťou väčšou ako 100 MB nie je možné predložiť do systému EVO.
Všetky súbory táto funkcia umožní stiahnutie všetkých príloh ponuky v ZIP súbore
a uloženie na disk.
Pokračovať na odoslanie - vytvorí sprievodný list.
Predložiť ponuku - odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi
pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk. Po lehote už nie je možné odoslať ponuku.
Pre posúdenie lehoty sa berie serverový čas v čase odoslania ponuky.
Vymazať vymazanie Ponuky, ktorá je v stave Pripravovaná, prípadne odoslanej
ponuky, ak ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk už ponuku nie je možné vymazať. Rozhodnutie vymazať ponuku
je potrebné potvrdiť stlačením tlačidla Vymazať.
Stav ponuky - zobrazuje sa stav spracovania ponuky:
- Pripravovaná záujemca/uchádzač ešte len pripravuje/nahráva súbory ponuky,
- Odoslaná ponuka, ktorú záujemca/uchádzač odoslal verejnému obstarávateľovi,
- Schválená ponuka, ktorú komisia schválila, je stanovené poradie,
- Vylúčená ponuka, ktorú komisia vylúčila.
Poznámka popis, ktorý pripojí záujemca/uchádzač k ponuke
Dátum podania - dátum podania ponuky
Vytvorenú ponuku s priloženými prílohami je potrebné odoslať pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk, posudzuje sa čas servera.
Predložiť ponuku - odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi. Po
odoslaní sa zmení stav spracovania ponuky na Odoslaná.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2023