Externý správca finančného majetku

  Zadávateľ:
Úrad pre správu zaisteného majetku
  Predpokladaná hodnota:
69.999,99 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2023 13:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.09.2023
  Dátum zverejnenia:
08.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad pre správu zaisteného majetku
IČO: 53803175
Námestie slobody 2906/12, 81005 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Elízová
Telefón: +421 904236199
Email: elizova@tendrex.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20994?cHash=6be6976ccd08fe6eedc10b177c01f292
Hlavná adresa(URL): https://uszm.sk/kontakt-urad-pre-spravu-zaisteneho-majetku/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Externý správca finančného majetku
Referenčné číslo: 07092023/externýsprávca/UpSZM
II.1.2) Hlavný kód CPV
66161000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu správy zaisteného finančného majetku (iných finančných nástrojov) v zmysle zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 312/2020 Z. z.). Správou zaisteného finančného majetku sa rozumie správa cenných papierov a peňažných prostriedkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len iné finančné nástroje).
Bližšia špecifikácia opisu predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
69 999,99 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66160000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Úrad pre správu zaisteného majetku, Námestie slobody 12, P.O.Box 97, 810 05 Bratislava 15
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu správy zaisteného finančného majetku (iných finančných nástrojov) v zmysle zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 312/2020 Z. z.). Správou zaisteného finančného majetku sa rozumie správa cenných papierov a peňažných prostriedkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len iné finančné nástroje).
Bližšia špecifikácia opisu predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
69 999,99 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Všetky dokumenty tvoriace ponuku predkladá uchádzač len elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému EVO v lehote na predkladanie ponúk v podobe skenov vo formáte PDF.
Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač musí preukázať, že je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky, t. zn. disponovať povolením NBS udeleným na poskytovanie investičných služieb najmenej v rozsahu vedľajšej investičnej služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch) - úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, a to v rozsahu ku všetkým iným finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch,
Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz. Ak takéto overenie nie je možné, uchádzač predloží dôkaz o oprávnení poskytovať služby.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 5 tejto Výzvy).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Disponuje praxou výkonu činností investič. služby t. j. úschova a správa finan. nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňaž. prostriedkov a finan. zábezpek, a to v rozsahu ku všetkým iným finan. nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a),b) a c) zákona o cenných papieroch v trvaní min. 2 rokov (uvedenú požiadavku uchádzač preukáže platným polením NBS podľa bodu 12 tejto Výzvy v trvaní min. 2 rokov)
Počas posledného roka od vyhlásenia tohto verejného obstarávania neboli zo strany NBS uložené sankcie podľa zákona o cenných papieroch.
V súvislostí s povolením na poskytovanie investič. služieb sa hosp. subjekt zúčastňuje podľa ust. zákona o cenných papieroch na ochrane klientov a na tento účel plní príspevky do Garančného fondu investícií.
Ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom prísluš. dokladu postačuje uviesť web. adresu, kde môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
- Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
- Všetky dokumenty tvoriace ponuku predkladá uchádzač len elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému EVO v lehote na predkladanie ponúk v podobe skenov vo formáte PDF.
- Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2023