Trvanlivé potraviny - kompóty, sterilizovaná zelenina a im podobné výrobky

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
  Predpokladaná hodnota:
12.868,38 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2023
  Dátum zverejnenia:
08.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
IČO: 00158569
Ul. 1. mája 1264, 02001 Púchov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mináriková Iveta
Telefón: +421 424631360
Email: adriana.budayova@sosospu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
škola

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Trvanlivé potraviny - kompóty, sterilizovaná zelenina a im podobné výrobky
II.1.2) Hlavný kód CPV
15330000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodávka trvanlivých potravín pre školské stravovanie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
12 868,38 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov a školské pracovisko Hotel Študent, Ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 868,38 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: §32 ods.1 písm. e) a f) Zákona č.343/2015 Z.z.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka sa realizuje cez IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2023