„Zabezpečenie dodávky potravín pre SOŠ ZV“

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola drevárska
  Predpokladaná hodnota:
173.112,85 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2023
  Dátum zverejnenia:
08.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola drevárska
IČO: 37956469
Lučenecká cesta 2193/17, 96001 Zvolen
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Šimková
Telefón: +421 940636723
Email: zuzana.simkova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Zabezpečenie dodávky potravín pre SOŠ ZV“
Referenčné číslo: ID 5829
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy a vyloženia na určené miesto. Zákazka je rozdelená na šesť samostatných častí:
1.Trvanlivé potraviny
2. Mrazené výrobky
3. Pekárske výrobky
4. Čerstvé ovocie a zelenina
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti predmetu zákazky.
Súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 a-f Výzvy Návrh na plnenie kritéria , ktorý obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok verejného obstarávania. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda, ktorú tvorí príloha č. 2 a-f Výzvy Rámcová zmluva, (ďalej len Rámcová dohoda), uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
173 112,85 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
1. Trvanlivé potraviny
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15800000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy a vyloženia na určené miesto. Zákazka je rozdelená na šesť samostatných častí:
1.Trvanlivé potraviny
2. Mrazené výrobky
3. Pekárske výrobky
4. Čerstvé ovocie a zelenina
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti predmetu zákazky.
Súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 a-f Výzvy Návrh na plnenie kritéria , ktorý obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok verejného obstarávania. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda, ktorú tvorí príloha č. 2 a-f Výzvy Rámcová zmluva, (ďalej len Rámcová dohoda), uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
30 281,20 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
2. Mrazené výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
15220000-6
15229000-9
15311000-1
15331170-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy a vyloženia na určené miesto. Zákazka je rozdelená na šesť samostatných častí:
1.Trvanlivé potraviny
2. Mrazené výrobky
3. Pekárske výrobky
4. Čerstvé ovocie a zelenina
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti predmetu zákazky.
Súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 a-f Výzvy Návrh na plnenie kritéria , ktorý obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok verejného obstarávania. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda, ktorú tvorí príloha č. 2 a-f Výzvy Rámcová zmluva, (ďalej len Rámcová dohoda), uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
27 212,79 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Pekárske výrobky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15810000-9
15612500-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy a vyloženia na určené miesto. Zákazka je rozdelená na šesť samostatných častí:
1.Trvanlivé potraviny
2. Mrazené výrobky
3. Pekárske výrobky
4. Čerstvé ovocie a zelenina
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti predmetu zákazky.
Súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 a-f Výzvy Návrh na plnenie kritéria , ktorý obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok verejného obstarávania. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda, ktorú tvorí príloha č. 2 a-f Výzvy Rámcová zmluva, (ďalej len Rámcová dohoda), uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
15 135,56 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
4. Čerstvé ovocie a zelenina
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15300000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy a vyloženia na určené miesto. Zákazka je rozdelená na šesť samostatných častí:
1.Trvanlivé potraviny
2. Mrazené výrobky
3. Pekárske výrobky
4. Čerstvé ovocie a zelenina
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti predmetu zákazky.
Súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 a-f Výzvy Návrh na plnenie kritéria , ktorý obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok verejného obstarávania. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda, ktorú tvorí príloha č. 2 a-f Výzvy Rámcová zmluva, (ďalej len Rámcová dohoda), uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
27 901,50 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
5. Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
15511000-3
15550000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy a vyloženia na určené miesto. Zákazka je rozdelená na šesť samostatných častí:
1.Trvanlivé potraviny
2. Mrazené výrobky
3. Pekárske výrobky
4. Čerstvé ovocie a zelenina
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti predmetu zákazky.
Súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 a-f Výzvy Návrh na plnenie kritéria , ktorý obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok verejného obstarávania. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda, ktorú tvorí príloha č. 2 a-f Výzvy Rámcová zmluva, (ďalej len Rámcová dohoda), uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
37 689,25 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
6. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15110000-2
15100000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy a vyloženia na určené miesto. Zákazka je rozdelená na šesť samostatných častí:
1.Trvanlivé potraviny
2. Mrazené výrobky
3. Pekárske výrobky
4. Čerstvé ovocie a zelenina
5. Mlieko a mliečne výrobky
6. Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti predmetu zákazky.
Súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 a-f Výzvy Návrh na plnenie kritéria , ktorý obsahuje špecifikáciu položiek a požiadaviek pre každú časť zákazky a bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody ako výsledok verejného obstarávania. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky.
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda, ktorú tvorí príloha č. 2 a-f Výzvy Rámcová zmluva, (ďalej len Rámcová dohoda), uzavretá medzi jedným úspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetu zákazky splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a obsah ponuky a jeho ponuka sa z hľadiska plnenia kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
34 892,55 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa (platí pre všetky časti predmetu zákazky):
- § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar/poskytovať služby, zodpovedajúce predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov, z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, predkladať, sú: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO);
- § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (príloha
č. 3 Výzvy Čestné vyhlásenie §32 ods. 1 pism. f) ZVO).

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 6
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
3. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2023