Doplnkové protipožiarne zabezpečenie pre podkrovné priestory

  Zadávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
30.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 12:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2023
  Dátum zverejnenia:
08.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
IČO: 00165182
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová
Telefón: +421 220482555
Email: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8213
Hlavná adresa(URL): http://www.culture.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Doplnkové protipožiarne zabezpečenie pre podkrovné priestory
Referenčné číslo: MK-4667/2023-443
II.1.2) Hlavný kód CPV
35111500-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka doplnkového protipožiarneho zabezpečenia podkrovných priestorov v budove kaštieľa Budmerice a ubytovacieho zariadenia v Banskej Štiavnici, Trojičné nám. 9. Ide o vežové strechy podkrovia v kaštieli a sedlovú strechu v Banskej Štiavnici.
Kaštieľ Budmerice je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu pod Č. ÚZPF: 390/1-3 ako národná kultúrna pamiatka.
Ubytovacie zariadenie v Banskej Štiavnici je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu pod Č. ÚZPF 2565/1 ako pamiatkový objekt.
Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný vo Výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách, ktoré sú sprístupnené:na profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8213
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kaštieľ Budmerice, Ubytovacie zariadenie Banská Štiavnica
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka doplnkového protipožiarneho zabezpečenia podkrovných priestorov do 2 objektov podľa návrhu vlastného riešenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač disponuje oprávnením dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky;
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní : verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť ponúkaného zariadenia doložením týchto dokladov:
- Fotografie/katalóg ponúkaného zariadenia
- certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční :
dňa 12.9.2023 o 10:00 hod. Ubytovacie zariadenie Trojičné nám. 9 v Banskej Štiavnici.
dňa 12.9.2023 o 14:00 hod. Kaštieľ Budmerice
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby mu nahlásili najneskôr do 11.9.2023 do 15:00 hod záujem o obhliadku kontaktnej osobe uvedenej vo výzvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejné obstarávanie je realizované elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy Úrady vlády SR (IS EVO).
Výzva na predkladanie ponúk spolu s prílohami je zverejnená na profile verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8213
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2023