Traktor s čelným nakladačom

  Zadávateľ:
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
  Predpokladaná hodnota:
97.527,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.09.2023
  Dátum zverejnenia:
08.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
IČO: 54435323
SNP 57, 06101 Spišská Stará Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 903533101
Email: info@psagentura.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.pienap.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Traktor s čelným nakladačom
Referenčné číslo: P005/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie traktora s čelným nakladačom.
Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné v profile verejného obstarávateľa
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
97 527,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie traktora s čelným nakladačom.
Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné v profile verejného obstarávateľa
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
97 527,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 16.10.2023
Dátum ukončenia: 15.12.2023
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKŽP-PO1-SC131-2017-22

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. V súlade s § 152 ods. 3, verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.5 V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo spôsobom podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ale preukazuje splnenie podmienok účasti predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, upozorňuje verejný obstarávateľ, že má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z.z.). Uchádzač v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač je v tom prípade povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. f).

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na subjekty so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky, u ktorých si verejný obstarávateľ cez informačné systémy verejnej správy nevie overiť splnenie podmienok účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: -
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: -

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 11:00
Miesto: PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môže zúčastniť len štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorý predložil platnú ponuku.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2023