"Asanácia hospodárskych objektov - Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom

  Zadávateľ:
Trenčianske múzeum v Trenčíne
  Predpokladaná hodnota:
54.387,32 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.09.2023
  Dátum zverejnenia:
07.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčianske múzeum v Trenčíne
IČO: 34059199
Mierové námestie 46 , 91250 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Daniela Záhumenská
Telefón: +421 327434433
Fax: +421 32327440753
Email: daniela.zahumenska@muzeumtn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Asanácia hospodárskych objektov - Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom
Referenčné číslo: S/2023/69
II.1.2) Hlavný kód CPV
45110000-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je asanácia jednopodlažnej murovanej stavby na parcele č. 4407 umiestnenej za objektom Trenčianskeho múzea na parcele č. 4406. Stavba s pôdorysom obdĺžnika 7,20 m x 22,60 m, bez podpivničenia zastrešená sedlovou strechou. Stavba je v zlom technickom stave, dlhodobo nevyužívaná, poškodená. Obvodný múr s časťou krovu a strechy je zrútený.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
54 387,32 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nové Mesto nad Váhom
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
54 387,32 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Komunikácia prebieha prostredníctvom systému EVO

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2023