Cateringové služby

  Zadávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
10.177,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.09.2023
  Dátum zverejnenia:
07.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO: 00151742
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Šípová
Telefón: +421 259582033
Email: monika.sipova@mfsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/237?cHash=0ee9b2e7e70e3a66f07df57915c6a0de
Hlavná adresa(URL): www.mfsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cateringové služby
Referenčné číslo: 169/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
55330000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Cateringové služby je komplexné zabezpečenie cateringových služieb súvisiacich s konferenciou pre projekt CES, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.- 11.10.2023 v Bratislave.

Konferenciu usporiada Ministerstvo financií SR a zúčastní sa na nej 400 účastníkov.

Pre všetkých účastníkov je potrebné zabezpečiť catering v podobe občerstvenia dopoludnia (káva, voda s citrónom a
slané pečivo/ obložený chlebíček) a popoludní (voda s citrónom) na každý de konferencie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
10 177,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15860000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Aula Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Cateringové služby je komplexné zabezpečenie cateringových služieb súvisiacich s konferenciou pre projekt CES, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.- 11.10.2023 v Bratislave.

Konferenciu usporiada Ministerstvo financií SR a zúčastní sa na nej 400 účastníkov.

Pre všetkých účastníkov je potrebné zabezpečiť catering v podobe občerstvenia dopoludnia (káva, voda s citrónom a
slané pečivo/ obložený chlebíček) a popoludní (voda s citrónom) na každý de konferencie.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky/Vzor vlastného návrhu
plnenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
10 177,95 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 311071M898
II.2.14) Doplňujúce informácie
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU / PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ

Číslo zmluvy NFP v CRZ Z311071M898

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie (§ 32 zákona o verejnom obstarávaní)

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o
verejnom obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní je
možné nahradiť podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych
subjektov.

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a
zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní bude overovaná verejným obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy (platí len pre uchádzača so sídlom v SR).

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní bude overovaná verejným obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
Úspešný uchádzač musí spĺňať vyššie uvedené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní počas celého procesu plnenia zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
je uvedené vo výzve na predkladanie ponúk / súťažné podklady

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO.

2. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

3. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy,
predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií a nie je zamerané na
sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2023