Zriadenie a prevádzkovanie mobilných hlasových a dátových služieb

  Zadávateľ:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
  Predpokladaná hodnota:
58.371,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2023 14:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.09.2023
  Dátum zverejnenia:
07.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská inšpekcia životného prostredia
IČO: 00156906
Grösslingová 5, 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Štefan Procházka
Telefón: +421 259304128
Email: stefan.prochazka@sizp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zriadenie a prevádzkovanie mobilných hlasových a dátových služieb
Referenčné číslo: 493/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
64212000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zriadenie a prevádzkovanie mobilných hlasových a dátových služieb
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
58 371,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava a jednotlivé inšpektoráty
II.2.4) Opis obstarávania
Zriadenie a prevádzkovanie mobilných hlasových a dátových služieb
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
58 371,83 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2023 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2023