Servis vzduchotechnických, odvlhčovacích a vykurovacích zariadení v ÚZ Tatranská Javorina

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
3.008,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.09.2023
  Dátum zverejnenia:
07.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Macková
Telefón: +421 259722206
Email: zuzana.mackova@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/480842
Hlavná adresa(URL): www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Servis vzduchotechnických, odvlhčovacích a vykurovacích zariadení v ÚZ Tatranská Javorina
Referenčné číslo: CRD-1612/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
50700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je najmä:
- vykonávanie komplexnej, pravidelnej (ročnej), preventívnej, odbornej údržby zariadení a vykonávanie pravidelnej (ročnej) kontroly tesnosti chladiacich okruhov klimatizačných zariadení a vedenie ich elektronickej evidencie, všetko ďalej aj ako odborná údržba,
- vykonávanie opráv porúch / vád zariadení - ďalej aj ako oprava,
- dodanie chladiva do vzduchotechnických jednotiek a dodanie a montáž náhradných dielov v súvislosti s vykonávaním opráv a dodanie a montáž náhradných dielov, ktorých potreba výmeny / montáže bola zistená pri odbornej údržbe alebo kontrole tesnosti,
na vysokej profesionálnej úrovni, s cieľom zabezpečiť bezporuchovú a bezpečnú prevádzku zariadení, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a normami.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 008,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Účelové zariadenie Kancelárie NR SR Tatranská Javorina, 059 56 Tatranská Javorina.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je najmä:
- vykonávanie komplexnej, pravidelnej (ročnej), preventívnej, odbornej údržby zariadení a vykonávanie pravidelnej (ročnej) kontroly tesnosti chladiacich okruhov klimatizačných zariadení a vedenie ich elektronickej evidencie, všetko ďalej aj ako odborná údržba,
- vykonávanie opráv porúch / vád zariadení - ďalej aj ako oprava,
- dodanie chladiva do vzduchotechnických jednotiek a dodanie a montáž náhradných dielov v súvislosti s vykonávaním opráv a dodanie a montáž náhradných dielov, ktorých potreba výmeny / montáže bola zistená pri odbornej údržbe alebo kontrole tesnosti,
na vysokej profesionálnej úrovni, s cieľom zabezpečiť bezporuchovú a bezpečnú prevádzku zariadení, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a normami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 008,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ stanovil nasledovnú podmienku účasti, ktorú musí záujemca/uchádzač spĺňať a preukázať pre účely aplikovaného zjednodušeného postupu zadávania tejto zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ aplikoval podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca / uchádzač musí byť oprávnený poskytovať predmet tejto zákazky v súlade s Obchodným registrom SR, Živnostenským registrom SR alebo iným, zákonom daným registrom. Záujemca/uchádzač nepreukazuje splnenie tejto podmienky účasti, dôkazné bremeno znáša verejný obstarávateľ, a to so zreteľom na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Záujemca/uchádzač nie je povinný predložiť žiadny doklad.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné podmienky účasti, ktoré musí záujemca/uchádzač spĺňať a preukázať pre účely aplikovaného zjednodušeného postupu zadávania tejto zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ aplikoval analogicky ustanovenie § 34 ods. 1 písm.g) zákona o verejnom obstarávaní
a) Záujemca/uchádzač musí disponovať aspoň 1 osobou s odbornou spôsobilosťou na poskytnutie predmetu zákazky - t. j. odbornou spôsobilosťou na činnosť na technickom zariadení elektrickom druh činnosti / odbornej spôsobilosti: samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu do 1000 V. Záujemca/uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením platného dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu do 1000 V - samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača, na základe ktorých je oprávnený vykonávať požadovanú odbornú spôsobilosť v krajine svojho sídla, miesta podnikania.
b) Záujemca / uchádzač musí predložiť platný certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa § 6 zákona č. 286/2009 Z. z. a podľa § 5 zákona č. 321/2012 Z. z. alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla, miesta podnikania uchádzača, na základe ktorých je oprávnený vykonávať požadovanú odbornú spôsobilosť v krajine svojho sídla, miesta podnikania.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť predložené aj ako kópie dokladov bez úradného osvedčenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (najnižšej ceny), a to u uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2023