„DUNAJ“, ZSS Kováčov Dodávka a montáž fotovoltaiky

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
37.907,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.09.2023
  Dátum zverejnenia:
07.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Ondrejička
Telefón: +421 376925915
Email: miroslav.ondrejicka@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„DUNAJ“, ZSS Kováčov Dodávka a montáž fotovoltaiky
Referenčné číslo: 10396/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
31712331-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka a montáž fotovoltaiky do Zariadenia sociálnych služieb DUNAJ Kováčov - pracovisko Chľaba č. 505 v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 Zmluvy na dodanie tovaru.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
37 907,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
DUNAJ Zariadenie sociálnych služieb, Kováčov č.482, 943 65 Kamenica nad Hronom - pracovisko Chľaba č. 505.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka a montáž fotovoltaiky do Zariadenia sociálnych služieb DUNAJ Kováčov - pracovisko Chľaba č. 505 v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 Zmluvy na dodanie tovaru.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
37 907,67 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ nemusí uvedený doklad preložiť, verejný obstarávateľ ho získa z verejne dostupných portálov.
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu:
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu C.
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie:
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Termín plnenia: do 30 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Uvedené v bode 25 výzvy na predloženie ponuky.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha A
b) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-mail) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá - Príloha B
c) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - Príloha C
d) ČESTNÉ VYHLÁSENIE K OBMEDZENIAMI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE - SANKCIE VOČI RUSKU - Príloha D
e) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha E
f) Doplnený návrh Zmluvy na dodanie tovaru - vrátane prílohy č. 1 - špecifikácia predmetu zákazky.

Uvedené prílohy a návrh zmluvy tvoria prílohu súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v dokumentoch zákazky.

Jedná sa o zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2023