Výstavba zariadenia na využite slnečnej energie na výrobu elektriny - ZŠ Dulovce

  Zadávateľ:
Obec Dulovce
  Predpokladaná hodnota:
87.718,31 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.09.2023
  Dátum zverejnenia:
07.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dulovce
IČO: 00306444
Hlavná 33, 94656 Dulovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 903639591
Email: obstaravanie@cepartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba zariadenia na využite slnečnej energie na výrobu elektriny - ZŠ Dulovce
Referenčné číslo: 2023-Dulovce-fotovoltaika
II.1.2) Hlavný kód CPV
31712331-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletná dodávka a montáž fotovoltaického zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov umiestneného na strešnej rovine budovy Základnej školy Dulovce Starohorská 8, 946 56 Dulovce.
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon: 31,500kWp
Počet inštalovaných panelov je 70 kusov panelov s predpokladaným výkonom jedného panelu 450 Wp, na ploche 151,06 m.
Presné umiestnenie predmetu zákazky je uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie, ktorá je samostatnou prílohou č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
Miesto dodania a montáže: Základná škola Starohorská 8, 946 56 Dulovce, parc. číslo: 430/12.

Súčasťou projektu sú fotovoltaické panely, rozvádzač jednosmernej časti, striedač a rozvádzač striedavej časti a batérie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
87 718,31 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola Starohorská 8, 946 56 Dulovce, parc. číslo: 430/12.
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 Výzvy - Projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
87 718,31 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Oblasť: Ochrana ovzdušia (A), Environmentálny fond, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované vo Výzve na predkladanie ponúk
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kompletné podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti a spôsob ich preukázania sú zadefinované vo Výzve na predkladanie ponúk.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2023