Výstavba malej kompostárne v obci Vyšný Medzev – technika.

  Zadávateľ:
Obec Vyšný Medzev
  Predpokladaná hodnota:
72.519,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.09.2023
  Dátum zverejnenia:
07.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vyšný Medzev
IČO: 31309411
Hrdinov SNP 152, 04425 Vyšný Medzev
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Róbert Nálepka
Telefón: +421 554898271
Email: vysnymedzev@centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/7545
Hlavná adresa(URL): https://www.vysnymedzev.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba malej kompostárne v obci Vyšný Medzev – technika.
Referenčné číslo: D23029
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
a)Predmet zákazky s názvom Výstavba malej kompostárne v obci Vyšný Medzev - technika", zahŕňa dodanie nasledovných tovarov:
-Pol. č. 1 Traktor v množstve 1 ks,
-Pol. č. 2 Príves traktorový brzdený v množstve 1 ks,
-Pol. č. 3 Prekopávač kompostu v množstve 1 ks,
-Pol. č. 4 Čelný nakladač v množstve 1 ks,
do sídla objednávateľa za určených podmienok a požiadaviek uvedených v návrhu kúpnej zmluvy.
Všetky tovary musia byť nové.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
72 519,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144710-8
16600000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev.
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie, opis, rozsah a technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v prílohe č. 01 Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky - Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
72 519,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZVO"). Podrobný opis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO. Podrobný opis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatnilo sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatnilo sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatnilo sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Súťažné podklady sú uvedené v zobrazení zákazky v IS EVO v zložke Dokumenty zákazky.
2.Záujemca môže o vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej poskytnutej dokumentácii požiadať len prostredníctvom komunikačného modulu IS EVO. Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
3.V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu.
4.Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky výhradne prostredníctvom IS EVO.
5.Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
6.Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií , ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2023