Pomocné archeologické práce Hrad Krásna Hôrka

  Zadávateľ:
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
  Predpokladaná hodnota:
9.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2023 12:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
06.09.2023
  Dátum zverejnenia:
07.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
IČO: 00166723
Akademická 969/2, 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Šupová
Telefón: +421 376943104
Email: anna.supova@savba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejná výskumná inštitúcia
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Veda a výskum

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pomocné archeologické práce Hrad Krásna Hôrka
Referenčné číslo: 481085
II.1.2) Hlavný kód CPV
71351914-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie pomocných archeologických prác kopáčske práce, pomocné dokumentačné práce, umývanie nálezov a pod.) na archeologický výskum, ktoré budú vykonávať pracovníci víťaznej spoločnosti. Pracovníci dodávateľskej spoločnosti budú počas výkonu prác spadať pod jej správu.
Predpokladaná doba realizácie výskumu je od 4. 9. max. 1 mesiac (max 800 osobohodín). Reálny denný počet pomocných robotníkov bude určovaný vedúcim výskumu. Objednávka na počet pracovníkov bude realizovaná 2 pracovné dni pred uskutočnením prác. Verejný obstarávateľ požaduje spravidla denne 5 pracovníkov s tým, že aspoň polovica z nich musí v kalendárnom mesiaci odpracovať aspoň 10 dní. Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť činnosť pracovníkov, ktorí nedodržujú pracovné predpisy a pokyny poverených odborných pracovníkov verejného obstarávateľa. Vtedy je uchádzač povinný nahradiť týchto pracovníkov inými pracovníkmi.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
9 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112450-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Krásna Hôrka-Hrad
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie pomocných archeologických prác kopáčske práce, pomocné dokumentačné práce, umývanie nálezov a pod.) na archeologický výskum, ktoré budú vykonávať pracovníci víťaznej spoločnosti. Pracovníci dodávateľskej spoločnosti budú počas výkonu prác spadať pod jej správu.
Predpokladaná doba realizácie výskumu je od 4. 9. max. 1 mesiac (max 800 osobohodín). Reálny denný počet pomocných robotníkov bude určovaný vedúcim výskumu. Objednávka na počet pracovníkov bude realizovaná 2 pracovné dni pred uskutočnením prác. Verejný obstarávateľ požaduje spravidla denne 5 pracovníkov s tým, že aspoň polovica z nich musí v kalendárnom mesiaci odpracovať aspoň 10 dní. Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť činnosť pracovníkov, ktorí nedodržujú pracovné predpisy a pokyny poverených odborných pracovníkov verejného obstarávateľa. Vtedy je uchádzač povinný nahradiť týchto pracovníkov inými pracovníkmi.
Požiadavky na uchádzača, ktoré musia byť zahrnuté v cene :
-Dodanie pracovníkov na miesto výskumu;
-Zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov pre pracovníkov v zmysle predpisov BOZP;
-Zabezpečenie školenia BOZP pre pracovníkov. Podpísanú kópiu o školení pracovníka odovzdá pred nástupom vedúcemu výskumu
Všetky práce musia byť vykonané v súlade s platnými normami o bezpečnosti práce.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia - § 32 zákona
10.1.1 Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) oprávnenie uskutočňovať práce a podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
10.1.2 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona a ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
10.1.3 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka verejným obstarávateľom hodnotená.

Zdôvodnenie primeranosti podmienok účasti:
Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 13:00
Miesto: Archeologický ústav SAV, v.v.i.-Nitra

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.09.2023