Zabezpečenie kompenzačných jednotiek

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
72.003,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.09.2023
  Dátum zverejnenia:
06.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Snopková
Telefón: +421 258311067
Email: miroslava.snopkova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.isepvo.sk
Hlavná adresa(URL): www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie kompenzačných jednotiek
Referenčné číslo: 56/10303/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
31682000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia dodania a montáže 12 (dvanástich) kusov elektrických kompenzačných jednotiek (rozvádzačov), s automatickou reguláciou pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. (ďalej len NDS), z dôvodu eliminácie platieb za nedodržanie technických podmienok distribučných spoločností (dodávanie jalovej elektrickej energie a nedodržanie hodnoty účinníka).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
72 003,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zákazku požadujeme zrealizovať na objektoch v správe NDS, uvedených v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky - "Miesto realizácie predmetu zákazky".
II.2.4) Opis obstarávania
Celkové množstvo a rozsah dodania tovaru a služieb tvoriacich predmet zákazky sú uvedené:
- Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
72 003,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona uchádzač je oprávnený poskytovať tovar, ktorý je predmetom zákazky.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a splnenie týchto podmienok si verejný obstarávateľ overí sám vykonaním náhľadu do tohto zoznamu.

V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona alebo platnosť jeho zápisu v tomto zozname uplynula, preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona doložením skenu originálu výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra a doložením skenu originálu Čestného vyhlásenia, v ktorom prehlasuje, že spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť nasledovné dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona:

- Zoznam dodávok tovaru a poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

- V zozname úspešných dodávok alebo splnených zmlúv uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, názov dodaného tovaru, zmluvné množstvo tovaru, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií.

Podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona:

- Certifikáty alebo potvrdenia, s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydaný orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
viď Príloha č. 6 - Doplňujúce informácie
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.09.2023