Nákup videomonitorov do výstav

  Zadávateľ:
Slovenská národná galéria
  Predpokladaná hodnota:
71.913,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 08:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.09.2023
  Dátum zverejnenia:
06.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská národná galéria
IČO: 00164712
Riečna 1, 81513 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Galina Lopatová
Telefón: +421 220476209
Email: galina.lopatova@sng.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sng.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup videomonitorov do výstav
Referenčné číslo: 1583/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
32320000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie videomonitorov do výstav a príslušenstva k nim vrátane dopravy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
71 913,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32321200-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie videomonitorov do výstav a príslušenstva k nim vrátane dopravy. Tovar musí byť nový, zabalený, nie repasovaný či používaný a podobne. Rozpis požadovaných tovarov, ich technická špecifikácia a požadované množstvá je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
71 913,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
1.Verejný obstarávateľ nastavil v systéme IS EVO štruktúrované kritéria, ktoré uchádzač musí v systéme EVO pri predkladaní ponuky vyplniť.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona uchádzač je oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
Jej splnenie uchádzač preukazuje:
a)výpisom z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
b)uvedie, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona. Zápis si overí verejný obstarávateľ v Zozname hospodárskych subjektov vedených na www.uvo.gov.sk.
2.Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie uvedenej podmienky preukazuje iba uchádzač, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, a to predložením čestného prehlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č.2 k výzve).
3.U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Preukazuje verejný obstarávateľ.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dodanie predmetu zákazky bude úspešný uchádzač realizovať na základe objednávky verejného obstarávateľa a predmet zákazky musí byť dodaný najneskôr do 30.11.2023.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Ponuka sa predkladá v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO.
2.Uchádzač musí mať vytvorený a aktivovaný používateľský účet a validáciu hospodárskeho subjektu.
3.Uchádzač sa riadi príručkami a videonávodmi, ktoré sú zverejnené na stránke:
https://www.isepvo.sk/videonavody/
https://www.isepvo.sk/dokumentacia/
4.Verejný obstarávateľ nastavil v systéme IS EVO štruktúrované kritéria, ktoré uchádzač musí v systéme EVO pri predkladaní ponuky vyplniť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.09.2023