ZŠ, Topoľova ulica - vytvorenie nových vyučovacích tried

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
94.939,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.09.2023
  Dátum zverejnenia:
06.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Daniš Lukáš
Telefón: +421 911483296
Fax: +421 376511931
Email: danis.lukas@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nitra.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ZŠ, Topoľova ulica - vytvorenie nových vyučovacích tried
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Cieľom je vytvorenie nových vyučovacích tried, a to vybúraním jestvujúcich priečok v 1NP a v 2NP. Snahou je z kapacitných dôvodov v jestvujúcich priestoroch základnej školy vytvoriť nové učebne. Vybúraním jestvujúcich priečok v pôvodných priestoroch cvičnej kuchyne a skladu v 1NP a v priestoroch dielne a hracej miestnosti na 2NP vzniknú 2 nové učebne. Zámerom je tiež z jestvujúcej čitárni urobiť knižnicu. Na chodbách spájajúcich pavilóny A a B na 2NP bude vyhotovený SDK podhľad.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
94 939,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ZŠ Topoľova ulica Nitra, k.ú. Chrenová, zastavané územie, parcela reg. C, č. 900
II.2.4) Opis obstarávania
BÚRACIE PRÁCE
-vybúranie vnútorných priečok, vybúranie pôvodnej vnútornej dvernej konštrukcie so zárubňou, odstránenie jestvujúcich maľoviek s olejovým náterom sokla,
-celoplošné odstránenie nášľapných vrstiev v priestoroch, z ktorých sa uvažuje vytvoriť nové učebne, vrátane jestvujúcej čitárne, odstránenie jestvujúcich maľoviek na stropoch, odstránenie SDK podhľadov na chodbách na 2NP.
-odstránenie zariaďovacích predmetov v časti jestvujúcej cvičnej kuchyne na 1NP, demontáž všetkých zásuviek a vypínačov, demontáž 12 stropných svietidiel s ďalším použitím, demontáž všetkých stropných svietidiel s ďalším použitím, v počte 19 ks, demontáž všetkých stropných svietidiel s ďalším použitím, v počte 19 ks, demontáž projektoru spolu s tabuľou s ďalším použitím, demontáž všetkých stropných svietidiel a núdzového osvetlenia s ďalším použitím.
STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE
Nové priečky v objekte navrhujeme z pórobetónových tvárnic. Pre napojenie nových zariaďovacích predmetov v novovzniknutých učebniach budú riešené predsadené steny z SDK konštrukcie, a to od podlahy do výšky 1,2 m.
PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE
Nášľapná vrstva podlahy v jestvujúcich priestoroch, z ktorých uvažujeme vytvoriť nové učebne v 1NP a v 2NP bude odstránená. Odstránenie nášľapnej vrstvy bude po podkladnú vrstvu, na ktorú bude vyhotovený samonivelačný poter a nová nášľapná vrstva z Vinylovej podlahovej krytiny. Podkladná vrstva musí byť suchá, čistá a pevná. Skladby podlahy v texte nižšie. Všetky novo navrhnuté skladby podláh v učebniach musia mať nášľapnú vrstvu s protišmykovou povrchovou úpravou R9!
INTERIÉROVÉ STENOVÉ KONŠTRUKCIE (POVRCHOVÉ ÚPRAVY, MAĽBY, NÁTERY)
Pôvodné omietky v priestoroch nových učební na 1NP a 2NP i v novovzniknutej knižnici budú zachované. Odstraňujeme len jestvujúcu maľovku, prípadne keramický obklad. Drážky v omietkach na stenách a stropoch po odstránení pôvodnej elektroinštalácie a inžinierskych sietí a zavedení novej elektroinštalácie budú vyspravené (cca 5%). V nových učebniach, v ktorých sa uvažuje umývadlo, bude stena v okolí umývadla upravená keramickým obkladom na lepiacu maltu.
VÝPLNE OTVOROV
V rámci projektu sa rieši výmena jestvujúcich dverných a okenných výplní v jestvujúcich priestoroch cvičnej kuchyne, ktoré ústia do chodby. Ďalej sa uvažuje s výmenou jestvujúcej dvernej výplne v novo vytvorenej knižnici a učebni na 2NP. Interiérová výplň otvoru v novovzniknutej učebni na 1NP bude riešená v prevedení hliníkového rámového systému s fixnými presklenými dielmi so zárubňou pre drevené hladké dvere s polodrážkou.
Dilatačná lišta na oddilatovanie stropov 2 častí základnej školy, a to pavilónu B a chodby C, resp. chodby D na 2NP. Dilatačná lišta pre objektové dilatačné škáry zložená z mäkkého termoplastického elastoméru s upínacími ramenami z tvrdšieho materiálu. Osadenie dilatačnej škáry pomocou priskrutkovania cez upínacie ramená.
MAĽBY, NÁTERY
Všetky steny budú pred nanesením prvého náteru natreté penetračným náterom pre zabezpečenie homogénnosti podkladu. Použitý typ penetrácie musí byť kompatibilný s vrchným náterom. Omietnuté interiérové steny budú opatrené 2x maliarskou farbou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
94 939,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 07I02-20-V02

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Splnenie podmienok účasti uvedených v bode 32.1 uchádzač preukazuje podľa §32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorú má zabezpečiť.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO sa technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť preukazuje doloženým týchto dokladov:
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou prác spojených s rekonštrukciou, alebo stavebnými úpravami na stavbách budov škôl, na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie prác spojených s rekonštrukciou, alebo stavebnými úpravami na budovách škôl na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil a má reálne skúsenosti s realizáciou prác spojených s rekonštrukciou, alebo stavebnými úpravami na stavbách budov škôl na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky pričom minimálne 1 takáto zrealizovaná zákazka bola v minimálnom finančnom objeme 94 000.- EUR bez DPH. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať Zoznam uskutočnených prác spoločne.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2023 10:05
Miesto: Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60. 95006 Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie a v rozsahu stanovenom v § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.09.2023