Zariadenie internátov

  Zadávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
184.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.09.2023
  Dátum zverejnenia:
06.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
IČO: 00397563
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Janka Božková
Telefón: +421 415135228
Email: janka.bozkova@uniza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uniza.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uniza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zariadenie internátov
II.1.2) Hlavný kód CPV
39143110-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup zariadenia do internátov.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
184 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45421150-0
90510000-5
60100000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup zariadenia do internátov.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
184 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 09:10

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.09.2023