Obstaranie podpory pre datacentrové firewally Fortigate

  Zadávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
489.663,46 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2023 23:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
31.08.2023
  Dátum zverejnenia:
06.09.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42499500
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Adrián Líška
Telefón: +421 484393701
Email: adrian.liska@financnasprava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12252
Hlavná adresa(URL): www.financnasprava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie podpory pre datacentrové firewally Fortigate
II.1.2) Hlavný kód CPV
72261000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie podpory (maintenance) spočívajúcej v nepretržitom práve verejného obstarávateľa získať a používať najnovšie aktualizácie (update) alebo verzie (upgrade) hardvéru a softvéru pre komponenty v špecifikácii a rozsahu podľa Kapitoly súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
489 663,46 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72610000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - prostredníctvom elektronickej pošty
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
489 663,46 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Podrobné vymedzenie podmienok osobného postavenia je v
súťažných podkladoch.
V nadväznosti na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení
neskorších predpisov, uchádzač, jeho iné osoby podľa § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO alebo jeho subdodávateľ podľa
§ 41 ZVO, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný v zmysle zákona proti byrokracii
predkladať nasledovné doklady:
podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO
podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO
podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO
podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO
Vzhľadom k prístupu verejného obstarávateľa k vyššie uvedeným dokladom len v rámci územia Slovenskej republiky,
zrušenie povinnosti predkladať vyššie uvedené doklady sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike.

Ďalšie informácie a požiadavky vo vzťahu k podmienkam účasti osobného postavenia sú uvedené v súťažných
podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Na základe súťažných podkladov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.09.2023 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2023 10:00
Miesto: Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v Kapitole A.1 časť VII. Otváranie ponúk súťažných podkladov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v Kapitole A.1 časť VII. Otváranie ponúk súťažných podkladov.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácie, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2.Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač zabezpečil viazanosť ponuky predloženej na predmet zákazky zábezpekou. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou. Výška zábezpeky na predmet zákazky je 20 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Podmienky účasti a požiadavky k tomuto verejnému obstarávaniu sú uvedené v súťažných podkladoch, ako aj v
ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.08.2023