Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

  Zadávateľ:
Záchranná služba Košice
  Predpokladaná hodnota:
3.322.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.08.2023
  Dátum zverejnenia:
06.09.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Záchranná služba Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00606731
Rastislavova 43, 04191 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Demeterová
Telefón: +421 940946269
Email: jana.demeterova@zske.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1298
Hlavná adresa(URL): http://www.zske.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Referenčné číslo: 0329/ZSKE-RVO/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
09000000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákupu pohonných hmôt - motorovej nafty, bezolovnatého benzínu BA 95 a prísady AD-BLUE prostredníctvom palivových kariet do služobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa na čerpacích staniciach celého územia Slovenskej republiky a v zahraničí.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 322 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09134100-8
09132000-3
33696300-8
30163100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto odberu pohonných hmôt sú čerpacie stanice pohonných hmôt víťazného uchádzača.
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup pohonných hmôt - motorová nafta 2 200 000 litrov, benzín Natural 95 oktánový 60 000 litrov, Adblue 50 000 litrov a palivové karty v počte cca 150 kusov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 322 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a ods. 5; príp. spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie).
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
-potvrdenie o konkurze, reštrukturalizácii a likvidácii príslušného súdu, podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní,
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, týmito typmi dokladu.
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2023 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční online prostredníctvom funkcionality systému IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zákazky sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. superreverz.
Verejný obstarávateľ bude komunikovať výhradne elektronicky v súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu, v elektronickej forme v profile verejného
obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1298.
Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ dokumenty záujemcom nezasiela. Verejný obstarávateľ zverejňuje všetky zmeny alebo doplnenia súťažných podkladov v elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1298. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tohto verejného obstarávania priebežne sledovať webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa. O vysvetlenie informácií uvedených v tomto oznámení, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca požiadať elektronicky adrese https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/469844, kde verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenia alebo iné doplňujúce informácie. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Lehota splatnosti faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, z dôvodu, že verejný obstarávateľ je subjektom verejného práva podľa ust. § 261 ods. 3 písm. d) a ust. § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa ust. § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko tovary, ktoré sú predmetom zákazky spolu súvisia navzájom budú slúžiť na rovnaký účel a preto ich nie je ich možné považovať za samostatné predmety zákazky. Rozdelenie predmetu zákazky by bolo pre verejného obstarávateľa nehospodárne, neprehľadné, neefektívne.
Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.08.2023